D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_298_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A zborói vár
B e s o r o l á s i   c í m : Zborói vár
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Háry Gyula rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 30. sz. (1895. julius 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : várrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyópart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Zboró
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Felvidék
G e o N a m e s I d : 3055576
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Makovica
G e o N a m e s I d : 850878
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyar Királyság
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A zborói vár. - Háry Gyula rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hagyjuk ott Zborót, nehéz lent a völgyben a levegő, menjünk Makoviczára. Így hivták a zborói várat, mely a városkától délkeletre a Hradszki hegy legéjszakibb pontján egy 460 méter magas csúcson feküdt. A Kamenicza patakon átgázolva, a hegy lejtős oldalán jutunk fel a romhoz. Az út, mely a vár alatt elvonul, magyarázza meg Makovicza hajdani fontosságát. A ki a várat birta, ura volt az egész környéknek. Már IV. Béla adományozza a sajói ütközet után valami Makó nevű kedvelt hívének. Azután a Zudaroké volt s Zudar Simon 1443-ban 30 éves háborút folytatott innen Bártfával. A XVI. században Serédy György jutott a birtokába, de a Tarczayak is jogot tartottak hozzá. Egy Serédy kisasszony, a szép Zsuzsanna (bizonyosan szép volt), az ostrogi lengyel herczegnek Janussiusnak vitte hozományul. Ettől vette aztán meg 1601-ben 14 ezer aranyért Rákóczy Zsigmond, de a Tarczayak sem hagyták magokat s a jó békesség kedvéért Zsigmond fejedelem örökösei, élükön Rákóczy Györgygyel, 1611-ben nekik is adtak a birtokjogért 13 ezer forintot. 1683-ban a Zrínyi Ilona kezén volt a vár, ő tole vették meg ostrommal a császáriak s aztán le is rontották. Később az Aspremontoké s azután az Erdődyeké lett. De a monda nem törodik a krónikás dátumokkal s máskép beszéli el, hogy mikép került a Serédyekről Rákóczy-kézre a vár. Zsigmond úrnak szüksége volt Makoviczára, megüzente hát Serédy Gáspárnak, hogy szabja meg az árát. Gáspár nem mert a hatalmas embernek ellenállani s megszabta az árát, de kikötötte, hogy a 13 ezer darab arany mind, Körmöczről kerüljön ki s mind egy ugyanazon évbeli verés legyen. Zsigmond fejedelem a mondott időre megküldte az aranyakat. Körmöczi volt mind s ugyanazon évben verték mindet. Gáspár odahagyta kedves várát, de a bártfai útról visszanézett a Hradszki hegy felé s ugy járt mint Lóth felesége. Az érzelmek oly hatalmas árral tódultak rá, hogy szíve megszakadt. Milyen szép volna, ha az ezt a mondát nem könyvből tanultuk volna, ha irás helyett pásztor emberek, csillagos ég alatt, kinn a tűznél, az édes hazai nyelven beszélnék el nekünk! Makovicza vára, vagy a zborói vár, terjedelmes nagy épület volt. Ma is ott nyúlik fel az éjszaki részén egy nagy darab fal, talán egy erős szél majd ledönti. A bástyák még erősek. Itt-ott láthatni egy-egy terem körfalait, de ép nincs benne semmi. [FORRÁS: Vasárnapi Újság https://epa.oszk.hu/00000/00030/02161/pdf/02161.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az alsó erdősor Bártfa fürdőben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Déva vára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sátoraljaújhely környéke
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Darinko: Bozsok rom [Batthyány vár romjai]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1607x1160 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow