D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_214_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kit akarnak a sárban meghurczolni?
B e s o r o l á s i   c í m : Kit akarnak a sárban meghurczolni?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Himmel Vilma története
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 1-23. sz. (1895. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színészi mesterség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelmez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : - Kit akarnak a sárban meghurczolni?
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mikor a függöny legördült, Vilma zavartan tekintett körül. A füttyből, az éktelen zajból fölismerte a szinházi botrányt. Csak nem rég látott egyet a józsefvárosi szinházban. Egy tenoristát fütyültek ki, de az oly gyalázatos gixerekkel boszantotta a hallgatóság füleit, hogy jogosnak tetszett felháborodása. De hát miért a mai botrány? Ő ma is úgy játszott, mint egyébkor. Kollegáit zavartan látta a szinpadról menekülni.
Utánuk kiáltott:
- Mi ez? Mi történt?
Egyik sem válaszolt.
Megszólított egy diszítőt:
- Miért fütyültek?
- Mert elment a sütni valójuk.
A lárma egyre hallatszott. Vilmát valami különös izgalom lepte meg. Rohant az öltözőjébe. A szinpadi kijáratnál találkozott Knauséval, az öreg komikussal. Ez volt a legjobb barátja a szinháznál, ő protezsálta egykor a szinházhoz s ő nevelt belőle művésznőt.
- Kereslek, Vilma. Gyere az öltözőbe, siess fiam.
Mikor egyedül voltak, az öreg komikus bezárta az ajtót. Vilma nagy, fekete szemei csodálkozva függtek rajta.
- De hát mi történt, Knause papa? Miért fütyültek? Miért van vége az előadásnak?
- Miért? Mert a közönség nem akarja, hogy Stuart Máriát ma lefejezzék. Az nem elég izgató. Hanem a sárban meghurczolni, az jobban tetszik neki.
- Kit akarnak a sárban meghurczolni?
- Bizonyára nem azt, a ki amúgy is szennyes.
- De hát kit?
- Nos hát, téged.
Vilma méltóságosan kiegyenesedett s egy királynői tekintetet vetett az előtte álló öregre.
- Engem?
Az pedig kelletlenül és nyöszörögve kereste a szavakat.
- Hja, bizony, úgy van. A sár ellen nincs védelem. Diana homlokán a jégfürtöt is beszennyezi. Mikor ma este, már persze későn, meghallottam, úgy ökölre szorult mind a két markom. A kuliszák között hullajtottam el hajszálaimat. Sok csúf dolgot tapasztaltam, de a maihoz hasonlót soha.
Aztán szaggatottan, keserű kifakadásokkal kisérve, elmondotta a botrány eredetét, megnevezte azokat, a kik szították, azokat is, a kik csinálták." (Egy diva a század elején. Himmel Vilma története. Irta Zöldi Márton.) (Forrás: Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet, 1895.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Goró Lajos (Marossolymos, 1865. - Budapest 1904. március 19.) magyar illusztrátor.
Pályafutását vasúti tisztségviselőként kezdte. Fiatal felnőtt korától kezdve számos illusztrációt rajzolt több napilap, köztük a Vasárnapi Újság és a Mozgó Világ, illetve nyugat-európai lapok számára. A lapok számára szánt képeken túl olajfestményeket is készített, amelyek a dualista Budapest társasági életének jeleneteit ábrázolják. Legjelentősebb alkotásai közé tartozik Jókai Mór Egy magyar nábob című regényének illusztrálása. Goró Lajos 39 évesen hunyt el, öt árvát hagyott hátra. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Goró Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 872x1054 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella