D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_192_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mihályi Viktor, balázsfalvi görög katholikus érsek
B e s o r o l á s i   c í m : Mihályi Viktor, balázsfalvi görög katholikus érsek
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 23. sz. (1895. junius 9.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyházak, egyházpolitika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katolikus pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érsek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mihályi Viktor, balázsfalvi görög katholikus érsek.
Strelisky fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A gyulafehérvár-fogarasí egyházmegyét kormányzó és Balázsfalván székelő g. kath. szertartású érseki és metropolitai állásra a király Mihályi Viktor lugosi g. kath. püspököt nevezte ki, a ki e napokban iktattatott be ünnepélyesen székébe. Ezen fényes állás Vancsa János érsek halálával ürült meg, s hogy több mint két év óta nem töltetett be, annak oka nemcsak ez állással járó nehéz teendők végzésére alkalmas egyházi férfiúnak megválasztása, hanem az is, hogy ez az egyetlen főpapi javadalom a magyar korona területén, melynek adományozásánál a király főkegyúri kiváltsága egy, az idők folyamán kifejlődött jogszokásnál fogva némileg korlátolva van. E korlátozás pedig abból áll, hogy a betöltendő érseki székre az erdélyrészi görög katholikus klérus választás útján három jelöltet terjeszt fel Ő Felségének, ki azok közül nevez ki egyet a szokott módon.
...
Az új érsek, már május hó 26-án elfoglalta állását; beiktatása fényes ünnepélylyel történt, melyen a görög kath. román egyház egyházi és világi előkelőségén s nagy közönségen kivül a kormány és Küküllőmegye is képviselve volt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. junius 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Érsek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 781x1121 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella