D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_191_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Benszülött holland katonák Lombokban
B e s o r o l á s i   c í m : Benszülött holland katonák Lombokban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 23. sz. (1895. junius 9.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Benszülött holland katonák Lombokban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hollandok első ízben 1674-ben látogatták meg a szigetet, és a Holland Kelet-indiai Társaság szövetséget kötött Lombok szaszak hercegnőjével. A baliaknak sikerült a teljes szigetet elfoglalniuk 1750-re, de a bali belső harcok miatt az irányítás négy feudális királyságra bomlott fel. 1838-ra a Mataram királyság uralma alá hajtotta a többit.
A szaszakok és baliak Lombok nyugati részén összhangban éltek, a vegyes házasság megszokott volt. A sziget keleti felén azonban a baliak helyőrségekkel tudták fenntartani az uralmukat. A szaszak falusi kormányzó a helyén maradt, de pozíciója arra korlátozódott, hogy beszedesse az adót a baliak számára. A falusiak jobbágyokká váltak, a szaszak arisztokrácia pedig elvesztette a hatalma és földjei nagy részét.
Az egyik szaszak parasztlázadás után (ami a baliak ellenében zajlott), a szaszak főnökök követeket küldtek a hollandokhoz Balira, hogy tegyenek rendet és uralkodjanak Lombokon. 1894 júniusában a Kelet-indiai főkormányzó, Van der Wijck aláírt egy megállapodást a szaszak lázadókkal a sziget keleti felében. Erős hadsereget küldött Lombokra, és a bali rádzsa megadta magát a holland követeléseknek. 1895-ben a teljes szigetet a holland Kelet-Indiához csatolták.
A hollandok a mintegy 500 000-es lakosságot mindössze 250 fős hadsereggel felügyelték, a bali és a szaszak arisztokrácia kölcsönös támogatásával. Bár ez az időszak a szaszakok számára nélkülözést jelentett, mégis úgy emlékszenek a hollandokra, mint akik felszabadították őket a bali uralom alól. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Lombok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A lomboki expediczio vezetői a fogság után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 599x817 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella