D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_182_h.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Pongrácz Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Pongrácz Károly
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pillanatnyi fényképek a képviselőház és főrendiház előtt
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lord
U t ó n é v : Albert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1874-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 22. sz. (1895. junius 2.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pongrácz Károly (1832-1897)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Pongrácz Károly.
Pillanatnyi fényképek a képviselőház és főrendiház előtt. - Lord Albert amateur fölvételei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pongrácz Károly (szentmiklósi és óvári gróf), honvéd-tábornok, P. János gróf cs. és kir. kamarás és helytartósági tanácsos és Palásthy Janka fia, szül. 1832. márcz. 3.; középiskolai tanulmányainak befejezte után a gráczi hadapródiskolába lépett; azután katona lett és hadnagyi ranggal a 19. sz. gyalogezredben megkezdte a gyakorlati szolgálatot. A magyar szabadságharcz alatt mint táborkari tiszt részt vett a temesvári csatában. Később az osztrák hadseregben szolgált, az 1859. és 1866. hadjáratokat kitüntetéssel harczolta végig. 1869-ben a hadtudományok tanárává nevezték ki a pesti egyetemen, hol máj. 3. kezdte meg előadásait. 1870-ben mint őrnagy átlépett a honvédséghez, 1876. alezredes, 1878. ezredes és dandárparancsnok lett. Midőn 1888-ban nyugalomba lépett, a király tábornoki ranggal tüntette ki. Mint a főrendiház tagja élénk részt vett annak reformálásában és azóta élethossziglan megválasztott tagja volt. 1885-től országgyűlési képviselő és az egyházpolitikai vitákig a szabadelvűpárt tagja volt, akkor azonban kilépett a pártból. Meghalt 1897. febr. 14. Budapesten. (Forrás: Magyar Írók Élete és Munkái)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lord Albert műépítész, többször publikált a Vasárnapi Ujságban. Különösen a budapesti városrendezés érdekelte, ezzel kapcsolatos tanulmányai is jelentek meg.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lord Albert: Széll Kálmán : Pillanatnyi fényképek a képviselőház és főrendiház előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 435x664 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella