D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_148_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szmrecsányi Miklós, a képzőművészeti társulat titkára
B e s o r o l á s i   c í m : Szmrecsányi Miklós, a képzőművészeti társulat titkára
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A képzőművészeti társulat tisztviselői
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1889
V I A F I d : 24903436
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 18. sz. (1895. május 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészettörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szmrecsányi Miklós (1854-1936)
V I A F I d : 306417622
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szmrecsányi Miklós, a képzőművészeti társulat titkára 1882-1895-ig, most közoktatásügyi minisztériumi tanácsos a művészeti ügyek osztályában.
(Koller utódai fényképe után.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szmrecsányi Miklós (Daróc, 1854. jan. 19. - Bp., 1936. máj. 31.): művészettörténeti író. ~ Lajos öccse. Jogi tanulmányokat végzett. A közoktatási min. művészeti osztályának volt a vezetője. 1899-től, nyugalomba vonulásától főleg művészeti és irodalmi kérdésekkel, köztük elsősorban Eger műemlékeivel és azok felkutatásával foglalkozott. Számos ismertetést írt róluk. Az Orsz. Magyar Képzőművészeti Társulat titkára, megírta a társulat 50 éves történetét. Cikkei a szaklapokban jelentek meg. - F. m. Eger művészetéről (Bp., 1937). - Irod. Hevesy Sándor: Harminc éve halt meg Sz. M. az egri műemlékvédelem úttörője (Heves megyei Népújság, 1966. 131. sz.). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szmrecsányi Miklós: Visszapillantás az orsz. m. képzőművészeti társulat 50 éves múltjára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keleti Gusztáv, a képzőművészeti társulat igazgatója : A képzőművészeti társulat tisztviselői
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 598x795 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella