D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_141_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beniczky Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Beniczky Lajos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 17. sz. (1895. április 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Beniczky Lajos.
Erdélyi fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Beniczky Lajos.
(Egy új alispán.)
...Az elhunyt népszerű alispán, Földváry Mihály örökének betöltése is egy ilyen fontos, közérdeklődést keltett eseménye volt a vezérvármegye beléletének.
Pest- Pilis- Solt és Kiskunmegye folyó évi ápril 9-ikén megtartott tisztujitó közgyülése Beniczky Lajos II-ik aljegyzőt és tiszteletbeli főjegyzőt egyhangulag emelte az alispáni székbe, mint aki 17 évi közpályán való működése alatt eléggé bebizonyította, hogy benne a tudás, a szakképzettség, a munkabirás, egyszóval a teljes arratermettség a megkivántató mértékben egyesülnek.
Az új alispán az ősrégi beniczei és micsinyei Beniczky nemes család sarja, és pedig annak Nógrádmegyébe települt s később Pestmegyében birtokot szerzett ágából. Született 1845-ben, Lázi községben, Nógrádmegyében. Édes atyja Beniczky Márton, s magas műveltségű édes anyja Beniczky Mária, a leggondosabb nevelésben részesítették s különösen e fenkölt gondolkodású honleány volt az, ki megadta Lajos fiának a fejlődés nemes irányát. Középiskoláit Budapesten Gönczy Pál tanintézetében és a református gymnáziumban, kitűnő sikerrel, a jogi tanfolyamot pedig a budapesti tudomány-egyetemen hallgatta. Közszolgálatba 1869-ben lépett, mint tiszteletbeli aljegyző a kalocsai törvényszéknél, hol 187l-ig működött. Ez időben édesatyja elhunyván, annak hagyatéka rendezése nehezedett az alig 26 éves ifju vállaira, ki csak 1875-ben térhetett vissza a közpályára, közjegyzői jelölt minőségében működvén Czegléden 1877 deczember 3-áig, mely napon Pestmegye III-ik aljegyzőjévé, s 1879-ben pedig II-ik aljegyzőjévé választatott. E minőségben teljesített buzgó és sikeres szolgálatait gróf Szapáry István főispán azzal jutalmazta, hogy 1884-ben a megyéhez tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki. Tizenhét évi szolgálata alatt sok fontos ügy ellátásával volt megbízva s különösen kitünt a közgyüléseken és a közigazgatási bizottság ülésein, szakavatott előadásaival.
De nemcsak kiváló jeles közigazgatási szakerő az új alispán, hanem kiváló gazda is. Nagy előszeretettel foglalkozik szőlőtelepítéssel s szakszerű művelője a természettudományoknak is.
Az új alispán már megkezdette a közigazgatás egész vonalán működését s általános azon meggyőződés, hogy minden tekintetben igazolni fogja azon reményeket, melyeket a vezérvármegye közönsége működéséhez fűz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: Földváry Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 495x641 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella