D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_098_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Swib, Roski, Sterganica és Jelenšcič karszt-csoport, hol a legnagyobb hófúvás volt
B e s o r o l á s i   c í m : Swib, Roski, Sterganica és Jelenšcič karszt-csoport, hol a legnagyobb hófúvás volt
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Havazások a karsztban
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Berthon
U t ó n é v : W.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 12. sz. (1895. márczius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Meteorológia
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagy-Kapela
G e o N a m e s I d : 3188227
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dinári-hegység
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Swib, Roski, Sterganica és Jelenšcič karszt-csoport, hol a legnagyobb hófúvás volt.
Havazások a karsztban. - Berthold pillanatnyi fényképei után rajzolta: Paur Géza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Havazások a karsztban.
Fiume, 1895 márczius 12
A Nagy Kapella hegység sziklás völgyében vágott utat magának a kereskedelem, ez úton érintkezik a szárazföld Magyarország egyetlen kikötővárosán keresztül a tengerrel. E vadon vidéken keresztül kanyarog a vasút, sietve halad át az embernélküli Fuzine, Meja, Lic állomásokon. Hol magas töltéseken dübörög tova, hol mély bevágásokon. Alig hagyta el az egyik őrházat, már buvik be a füstös alagutak egyikébe. Mintegy 17 kilométernyi úton a természeti változatosságokban gyönyörködik az utas. A nagy emelkedésű pálya folytonos hajlásokkal igyekszik ki ebből a vad vidékből, a hol még a vig füty-szó is barátságtalan visszhanggal járja be a völgyeket.
Minden esztendőben elzárja e fő közlekedési vonalágat a havazás. S ha tegnap még átengedték a vörös lámpásos vonatot a dühöngő elemek, ma már útját vágják s benrekesztik. Az idei kemény télen 18 napig tartotta fogva a magyar államvasút két vonatát a hófuvás. A Meja és Plase, Plase és Lic állomások közötti bevágásokat, mind szinig töltötte hóval. Az 5-6 méter magas sziklautak között fagyva feküdt a hó s ezalatt ott állt a kihült, tehetetlen mozdony a vonattal.
A hatalmas elemekkel daczoló emberi bátorság itt ugyan mindenkor csütörtököt mond, s várhat az utas, a mig innen kimenekülhet. Itt minden mentési kisérlet hiába való. A vonal mentén ott feküsznek a tönkre ment hóekék s az elhagyatott állomásokon szótlanul búsulnak a beszorult utasok. A legnagyobb baj, hogy ilyen állomáson, mint Lic, semmi áron sem kaphatni ennivalót. A szánon való menekülés meg biztos pusztulásba vezetne, mivel a föld felülete felismerhetetlenségig ki van egyenlítve a hó által. Egy utas társaság, a mely szánon indult el Fuzinéről Cameral-Moraviczára, 3 kilométernyi út után kénytelen volt visszatérni. Itt azután az élelmiszerekkel telt és elárverezett postacsomagokon éltek. A magyar államvasut két segélymozdonya, a mely hóekével indult a benszorult vonat segélyére, ott rekedt s csak 18 nap mulva húzhatták ki a hóból.
Ez a behavazás óriási károkat okozott a magyar államvasutnak. Első izben deczemberben 9 napig szünetelt a forgalom, januárban 16 napig, február végén 18 napig.
A legnagyobb forgalmi nehézségek és akadályok Lic és Fuzine között voltak. Itt mondta föl a szolgálatot a hires amerikai forgó hó-eke is. A benrekedt vonatokon szállított narancsok a rengeteg hideg - 18° Celsius miatt kődarabokká fagytak. A hó közül kihúzott első mozdony minden egyéb volt, csak nem gép. A reá fagyott hó és jégcsapok kristályszerü kőzetnek tüntették elő a hatalmas lokomotivokat.
A csalfa időjárás s a kemény tél, a milyet Fiuméban hat év óta nem tapasztaltak még semmi kecsegtető reményekkel nem biztat a jövő napokra. A február végén dühöngő 10 napos rengeteg erejű bóra Fiumét még a tenger felöl is elzárta. Semmit sem tudtunk a világról. Egy-két napra beállít a meleg sirocco szél, de éjjel mégis legyőzi az erős bóra. A komor, hólepte tetők felé még most is eszeveszetten rohannak a fellegek. S a hegyek alacsonyabb lejtőin sem akar megindulni az olvadás.
A bóra, a mely plasei emberek állítása szerint ott másfél hónap óta csak kétszer hallgatott el egy-két napra, most is csipős fellegekké kavarja a havat s folytatja pusztitásait. Tova süvít a sima tetőkön s aeol hárfa gyanánt fújja a távirdadrótokon a vasutasok szomorú nótáit. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Orincsay László: Téli táj
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1113x820 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella