D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_077_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Metternich Rikhárd herczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Metternich Rikhárd herczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 10. sz. (1895. márczius 10.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Metternich, Richard Clemens (1829-1895)
V I A F I d : 4970694
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Metternich Rikhárd herczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Metternich Rikhárd herczeg.
1829-1895.
Egy sokat emlegetett diplomata halt meg közelebb a Metternich Rikhárd személyében, ki egykor évtizedeken át egyik főtényezője volt a monarkhia külügyi politikájának. Az elhunyt a magyar mágnási karnak is tagja volt, a mennyiben nemzetsége már 1827-ben Metternich-Winneburg Kelemen Venczel Lothár herczeg, a hires államminiszter és kanczellár személyében magyar honfiusítást nyert és a magyar berezegi családok közé soroztatott.
Metternich Rikhárd herczeg ez évi február 28-áról márcz. 1-ére viradó éjjel hajnali 3 óra tájban, szívszélhüdésben, váratlanul halt meg. ...
Rikhárd Kelemen Lothár herczeg 1829 január 7-ikén született. Szülei a híres kanczellár és Leykam Mária Antónia bárónő beilsteini grófnő, valának. Édes anyja néhány nappal fiának születése után halt meg. Rikhárd herczeg 1852-ben követségi attaché lett Párisban, 1854-ben követségi tanácsos, 1856-ban már követnek küldték Drezdába, 1856 június 3-ikán feleségül vette unokanővérét, az akkor 20 éves Sándor Paulina grófnőt. ...
Metternich herczeg pályafutásának fénykora az az időszak, melyet mint Ausztria, később mint Ausztria-Magyarország nagykövete a franczia császári udvarnál töltött. Páris neki második hazája lett. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Richard Klemens von Metternich
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 513x736 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella