D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_074_a_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Nemzeti Szalon üdvözlő irata Zichy Mihályhoz
B e s o r o l á s i   c í m : Nemzeti Szalon üdvözlő irata Zichy Mihályhoz
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Lázár
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1923
V I A F I d : 154675991
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 9. sz. (1895. márczius 3.)
T e c h n i k a : vízfesték
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : üdvözlőlap
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megemlékezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zichy Mihály (1827-1906)
V I A F I d : 59356468
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1985
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Nemzeti Szalon üdvözlő irata Zichy Mihályhoz.
Nagy Lázár rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Üdvözlő irat Zichy Mihályhoz.
Zichy Mihályt, az orosz czárok hírneves udvari festőjét, a ki soha sem szűnt meg magyar lenni a távolban, művészi pályájának félszázados betelésekor sokan üdvözölték a hazából, testületek, magánosok és a sajtó. Az üdvözléseknek diszes formát is adott festőink egyik egyesülete, a Nemzeti Szalon. Művészileg ékített üdvözlő irattal fordultak a messze földön élő művészhez, hogy szívből köszöntsék.
A Nemzeti Szalon üdvözlő levelének mását közli lapunk mai száma. Az egyesület titkára, Palmer Kálmán szerkesztette a szöveget, az okirat megírását és festését pedig Nagy Lázár festőművészre és iparrajz iskolai tanárra bízták. Egyszerű, de ízléses a rajz, az első lapon felül a festékes tábla, a Nemzeti Szalon czimerével, a sassal, mely az egyesület két czimerpajzsát tartja. A szöveg kerete mögül babér és virágos galyak ágaznak szét, a muskátli formásan alakított levelei. A második oldal kereteinek ékítései közt látható egy denevér is, czélzásúl a művész azon festményeire, melyekben az emberi fölvilágosodás harczainak egy-egy jelenetét, vagy küzdelmeinek szimbolikus csoportozatait festette meg. A virágos galy közt pörge kalap, hegedű, a népiesség és népdal jelvényei. Az okirat a viz-festés sikerült műve, könnyű stílben, élénk színekkel és finomsággal. A művésznek bizonyára kedves emlék, mint a hazából jött üdvözlet, mely festőink műizléséről is hirt ád neki. Az irat borítéka aranynyal díszített violaszinü selyem, az egyesület szine. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Zichy Mihály
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zichy Mihály: Zichy Mihály rajzaiból. A holt vitéz és menyasszonya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1130x1820 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella