D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_047_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Japáni katonák sirjai Koreában
B e s o r o l á s i   c í m : Japáni katonák sirjai Koreában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 6. sz. (1895. február 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonasír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Japáni katonák sirjai Koreában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Japáni katonák sirjai Koreában.
Koreából tudvalevőleg mindjárt a háború elején kiszorították a japánok a khinaiakat, a győztes csapatok el is vonultak a félszigetről s tulajdon hazájukban verik tovább a mennyei birodalom (i győzhetetlen" hőseit. Hanem a diadalmas csaták sebesült vitézei ott maradtak Koreában; összehordták őket a japánok Semulpóba, a főváros kikötő helyére, a hol egy nagy teaházat átalakítottak részükre kórházzá.
Itt ápolgatják a khinai ócska fegyverektől sebhedt harczosokat s a meggyógyúltakat küldik megint a csatasorba, hogy újabb babérokkal fedhessék sebhelyeiket.
Hanem bizony sok győzedelmes hős más helyre kivánkozik, közel ugyan, de mégis nagyon messze. Oda, abba a kis temetőbe, a mely mindjárt ott terül el a kikötő szomszédságában, a lakosság régi nyugvó helye mellett.
A kelet-ázsiaiak, különösen a japánok, igen nagy kegyelettel viseltetnek a halottak iránt, hát még ha azok a csatában, a nemzet hirnevéért, a haza szolgálatában estek el és ha nem is otthon alhatják örök álmukat, hanem itt, ezen a távoli, idegen földön!
Ezért hát különös nagy kegyelettel temetik a háboru viszontagságaiban elesett hősöket.
Kiviszik az elhunyt bajtársat a temetőhelyre, kivonulnak az egészséges fegyvertársak, buzgón imádkoznak s végbúcsút vesznek a megdicsőülttől. Azután meggyújtják a máglyát s porrá égetik a halottat. Nem sok idő kell neki: a félelmes hősből, a jó pajtásból nem marad egyéb, mint pár marok hamu s néhány kis darab megszenesedett csont.
Azokat a maradványokat aztán gondosan, kegyeletesen összetakarítják s parányi koporsóba téve, átadják az anyaföldnek. Hadd nyugodjék ott az idők végéig, a megtisztult s a földi salaktól megszabadult lélek úgy is ott mulatozik már a tizennegyedik mennyországban, Buddha áldott árnyékában.
A hamvak fölé oszlop alakú fejfát tűznek, a melyen ott van czifra japáni betűkkel felírva a boldogult neve s viselt dolgai.
Minden fejfa mellé egy-egy élőfát is ültetnek. Majd megnövekszik az s enyhe árnyékot fog vetni az ott nyugvó hős csendes sírjára, a kis madarak rászállnak lombjaira s szépen fütyörésznek, énekelnek, hogy a vitézek álma annál édesebb legyen.
A sirok sorban, szigorú rendben vannak egymás mellé elhelyezve, a fejfák úgy állanak egymás mellett, mint valami hadcsapat. De úgy is kell annak lenni, ez is hadd mutassa, hogy katonák, rendhez szokott hősök szenderegnek ott, a kik földi életőkben is ilyen rendben, szilárdul és keményen megálltak az ellenség tüze előtt! (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A japán-khinai háborúból. Eredeti japán képek után A japán sereg támadása Pin-yangnál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kyoto temető
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x837 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella