D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_039_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Baratieri tábornok
B e s o r o l á s i   c í m : Baratieri tábornok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 5. sz. (1895. február 3.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Baratieri, Oreste (1841-1901)
V I A F I d : 69005032
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Baratieri tábornok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Baratieri tábornok.
Olaszországnak fényes győzelme volt január 14-én Abissziniában, hol tudvalevőleg néhány év óta nagy gyarmatuk van "Erithrei" név alatt. Ez a gyarmat a Vörös-tenger mellett fekszik a mahdi lázadása és Gordon pasa idejében sokat emlegetett kopár partokon s székhelye Masszaua, mely azóta igen jelentékeny hely lett. A gyarmat fentartása azonban nagy nehézségekkel jár, mivel a szó szoros értelmében ellenségek veszik körül, nyugat felé a mahdi fanatikus emberei, délről az abessziniaiak s délkeletről a félig vad nomád törzsek. Ezért az olaszoknak évek óta csaknem folytonosan van kisebb-nagyobb háborúskodásuk, mely igen sok pénzbe és emberéletbe kerül, nem is említve, hogy a gyilkos éghajlat és a nagyrészt teljesen kopár, terméketlen és vizszegény talaj is sok nehézséget okoz a gyarmatosításban, ugy hogy jelenleg az új gyarmatban a hivatalnokokon, katonákon és missionariusokon kivül, alig lakik még egy pár-száz olasz alattvaló.
A legújabb összeütközése az olaszoknak az abeszsziniaiakkal volt, kik kényszerűségből elismerték ugyan az olaszok védnökségét, de önállóságukat féltékenyen őrzik. Legközelebb az abesszíniai csapatok csaknem egész váratlanul Ras Mangascia vezetése alatt megtámadták Baratieri tábornok csapatát. Azonban vesztükre, mert a vitéz tábornok, bár egy teljes napon tartott csata után, megverte őket s elűzte Scimanzonáig. A csatában az olaszok 120 halottat s 90 sebesültet vesztettek, nagyobbrészt benszülött katonákat. Az abesziniaik vesztesége azonban basonlíthatlanul nagyobb volt s többek közt hét előkelő főnök is elesett a csatában.
Barátién tábornok, kinek arczképét érdekes egyenruhájában bemutatjuk, 1840-ban született Trientben (Dél-Tirolban) s résztvett a Garibaldi­mozgalmakban. Mint katona már előbb is hires volt, többek között egy szicziliai expediczió vezetése alkalmával tünt ki. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Oreste Baratieri
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1172x1722 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella