D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_030_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Rákos mezeje
B e s o r o l á s i   c í m : Rákos mezeje
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Corvin János életéhez
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1932
V I A F I d : 121367936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 4. sz. (1895. január 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mező
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Rákos mezeje.
Dörre Tivadar rajza.
Képek Corvin János életéhez.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Corvin János 18 éves volt, mikor atyját, egyetlen támaszát elvesztette. A végzet, mely királyi koronát ígért neki, most arra kényszeríté, hogy ifjú erejének elégtelenségével induljon harczba a megígért örökségért. Nem ő volt a hibás, hanem az őt környező társadalom, hogy a csatát elvesztette.
A küzdelem lefolyását ismerjük a történelemből. Mig a királyfi ifjú korának egész naivságá val bizik nemzetének atyja iránti hálájában: az új férjre vágyó Beatrix cselszövényei megbontják az összhangot a nemzeti élet tényezői között, s egy idealista főpapnak, Filipeez Jánosnak, Ulászló cseh király mellett való pártfoglalása megadja a módot Corvin János jelöltségének megbuktatására. Rákos mezején, a köznemesség sorában Mátyás fiának hivei voltak többségben, de a pesti Nagy-Boldogasszony-templomban összegyűlt főrendek ravasz hitegetéssel távozásra birták őket, s mikor maguk maradtak, a tapasztalatlan ifjút levették a lábáról s elfogadtatták vele a trónról való lemondásért kinált árt: a bosnyák királyságot és Szlavónia fejedelemségét. Az engedékenységében kijátszott királyfi váratlan támogatásra találva Újlaki Lörincz és társai csatlakozásában, a másik végletbe csapott át: fegyveres ellenállásra készült, s ez betetőzte bukását. A Csontmezőn Corvin János pártja szétmállott s az országos rendek 1490 július 15-én Ulászló cseh királyt választották meg Magyarország királyává. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. január 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mai Angyalföld és Kőbánya közötti síkon, a középkori Pest városfalától (Kiskörút) a Rákos-patakig húzódott a Rákos-mező. Első írásos említését 1074-ből ismerjük, 1289-ben úgy említették, hogy az ország közepe. A XII-XIII. századtól a hadrakelések és országgyűlések elsődleges helyszínévé vált. Budapest egyesítésétől (1873) a fővároshoz tartozik. Kezdetben a X. majd 1930-tól a VI., VII., VIII., XIV. kerület része. Neve több mai budapesti földrajzi névben fennmaradt: Alsórákos, Rákosfalva, Rákospalota, Rákosrendező pályaudvar, Rákos-patak. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Rákos-mező
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1187x705 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella