D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_449_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : József főherczeg mint násznagy Kolompár Gyurka czigány-vajda esküvőjén
B e s o r o l á s i   c í m : József főherczeg mint násznagy Kolompár Gyurka czigány-vajda esküvőjén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Köppel tanár fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Köppel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 52. sz. (1892. december 25.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cigányság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakodalmi szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
V I A F I d : 52484206
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : József főherczeg mint násznagy Kolompár Gyurka czigány-vajda esküvőjén
Köppel tanár fényképe után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : József főherczeg "Czigány Nyelvtan"-a, ez a negyedrét alakú vaskos könyv, a tudósvilág által oly rendkívülien méltányolt nagybecsű tartalmával, fényes bizonysága annak, hogy a magyar főherczeg különös érdeklődése a czigányok iránt nem nagyúri szeszély szülte különczködés" ... "senki se tud a czigányokkal oly bizalmasan elbeszélgetni, mint a magyar főherczeg, szeretik is őt nagyon és egymás közt így is hívják: "a mi királyunk". Az a két pompás amateurfénykép, melyet a fenség legkegyesebb engedélyével közölhetek müvemben, s melyen két képen József főherczeg a czigányok közt látható, illusztrálja a főherczeg rokonszenves érdeklődését e talentumos faj iránt. Mind a két képet Köppel, a fiatal főherczegek volt tanára készítette." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 52. sz. (1892. december 25.))

Még fiatal korában a Wasa gyalogezred tisztjeként cigány katonáitól megtanulta a cigány nyelvet és ettől kezdve behatóan foglalkozott a cigány nyelvvel és folklórral. Elsőként tett konkrét lépéseket a magyarországi cigányság letelepítésére és állandó munkavállalásuk biztosítására. Birtokaira cigányokat próbált letelepíteni, akik számára állandó megélhetést, gyermekeiknek iskolai oktatást nyújtott. A cigánysággal kapcsolatos kutatásaival nemzetközi hírnevet szerzett. Ő írta az első cigány-magyar szótárt, és az első cigány nyelvtannal foglalkozó szakkönyvet, melyeket a Magyar Tudományos Akadémia adott ki. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József főherceg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 870x677 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella