D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_379_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a Krím félszigetéről
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a Krím félszigetéről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jalta
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 44. sz. (1892. október 30.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : félsziget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jalta
G e o N a m e s I d : 688533
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Krím
G e o N a m e s I d : 703883
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a Krím félszigetéről
Sebastopol, a Malakoff magaslatból nézve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A világforgalomtól félreeső vidékek egyike a a Krim-félsziget a Fekete-tenger és Azovi-tenger között. Négy évtizeddel ezelőtt sűrűn emlegették nevét az akkor ott folyt véres háború miatt, mely különösen Sebastopol várának nevét mélyen bevéste az újságolvasó nemzedék emlékezetébe, azóta azonban nagyon ritkán fordul meg a közönség előtt a félsziget neve s utazók is ritkán látogatják meg. Az 1841 óta működő világhírű Cook-féle utazási vállalat, melynek Budapesten a Dorottya- utczában is van állandó ügynöksége, ismét felkarolta ezt a regényes s több tekintetben nagy érdekű félszigetet s az általa rendezett turista kirándulásokban az Odesszát vagy Konstantinápolyt meglátogató idegeneket ide is elvezérli. Bizonynyal nem is bánják meg azt a kirándulást, mert Krimfélszigeten sok a nézni való, a mint azt néhány itt bemutatott kép is tanúsítja" (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 44. sz. (1892. október 30.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A franczia és angol csapatok kikötőhelye a Krimben, 1854 szept. 14.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Krím
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1029x766 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella