D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_306_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gouzien Armand
B e s o r o l á s i   c í m : Gouzien Armand
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 35. sz. (1892. augusztus 28.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zenekritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gouzien, Armand (1839-1892)
V I A F I d : 27333132
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gouzien Armand
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gouzien Armand, a lelkes magyar-barát halálát már említettük röviden. Megérdemli, hogy bővebben emlékezzünk meg e derék franczia zenekritikusról, kit Parisban "tiszteletbeli magyarnak" neveztek. Egyike volt azoknak a francziáknak, a kik Szeged borzasztó katasztrófája után 1879. június 7-én azt a fényes ünnepélyt rendezték a párisi nagy operában, mely Szeged szerencsétlenjeinek 250,000 franknyi tiszta segélyt juttatott. Massenet jeles zeneszerző volt a másik, ki az ünnepélyt indítványozta. Ő is halott már. Gouzient a magyar zene mindig lelkesedésbe hozta. Patikárius Ferkó zenekarától ismerte meg a magyar zenét, melyről aztán később sokat írt, s "La musique" czímű lapjában másoktól is adott magyar dolgokról szóló czikkeket, így Bartalus István magyar népdal átiratait. Magyarországon többször megfordult több jeles francziával. Mikor a szegedieknek nyújtott segélyt viszonzására Budapesten az "Arrogante" hajótöröttjei számára rendeztek ünnepélyt, akkor is itt volt Massenet, Delibes társaságában, valamint az országos kiállításra érkezett franczia társasággal. Sokan emlékeznek még az elegáns megjelenésű, igazi párisi tipusu és szeretetreméltó emberre. Jersey szigetén halt meg, ugyanazon házban, a hol egykor Hugó Viktor töltötte a számkivetés éveit. Nagy tisztelője volt Hugó Viktornak, kinek családi boldogságát is köszönhette, a nagy költő által kiszemelt hölgyet vévén feleségül. Később megvette Hugó házát, s abban élt. Minden magyar embertől megérdemli, hogy tisztelettel forduljon sírja felé." (Forrás: Vasárnapi Ujság 35. sz. (1892. augusztus 28.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keleti Gusztáv: Az 1865-iki dalárünnepély a pesti Városligetben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 540x650 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella