D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_296_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Etna 1892-iki kitörésének térképe
B e s o r o l á s i   c í m : Etna 1892-iki kitörésének térképe
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 34. sz. (1892. augusztus 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geológia, földtörténet
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Talajszennyezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkánkitörés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szicília
G e o N a m e s I d : 2523119
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Etna
G e o N a m e s I d : 2524810
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Teljes egy hónapja tart már az Etna kitörése csaknem napról-napra olvasunk híreket pusztításairól s az izzó lávatömegek előnyomulásáról. ... A hónap vége felé erősebb lett a roham, három külön lávaáram ömlött ki különböző kráterekből, e mellett két más kráter időközönkint mutatta erejét. A leghatalmasabb lávafolyam egy új kráterből eredt, mely múlt hó 12-én támadt a Nero-hegy mellett a Katania felé eső oldalon, s melynek folyása, miként térképünkön is látható, részben összeesik az 1886-ki láva-áramlattal. A közelfekvő községek, Nicolosi, Borello és Belpasso, lakosai megrémülve összeszedték holmiaikat, hogy a menekülésre készen legyenek. A jelen hó kezdetével azonban a kitörés fenyegető jellege megszűnt, a tűzokádó hegyből nem jött ki újabban kő és láva, s a füst, mely ismét fehér lett, nem volt többé oly nagy tömegű. Egyes lávarészek már kezdenek megszilárdulni. Augusztus 7-én azonban ismét erősebb lett a kitörés s a nyűgöt felé ömlő lávafolyamok csaknem teljesen elfödték az 1866-ki lávarétegeket." (Forrás: Vasárnapi Ujság 34. sz. (1892. augusztus 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Etna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 526x760 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János