D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1882_Page_063_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bismarck a német birodalmi gyűlés jan. 24-ki ülésében
B e s o r o l á s i   c í m : Bismarck a német birodalmi gyűlés jan. 24-ki ülésében
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 29. évf. 8. sz. (1882. február 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parlamenti ülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikai harc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bismarck, Otto von (1815-1898)
V I A F I d : 46772111
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kelet-Poroszország
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Német Császárság
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A német birodalmi gyűlésnek jan. 24-én izgatott ülése volt. Január 4-én jelent meg a porosz királynak ama rendelete, mely egyenes tagadása a nemzeti akarat souverainitásának s az uralkodót állítja oda egyedüli tényezőnek az ő "Sic volo, sic jubeo"-jával. Természetes, hogy ezt azok, a kiknek az alkotmányról más fogalmai vannak, nem hagyhatták szó nélkül, fölhozták a "major dornus" fogalmához csatolt történeti reminiszezencziákat s azzal vádolták Bismarckot, hogy saját kanczellári egyéniségét a király személyével akarja fedezni; hogy ma már a király iránti hűséget nem is lehet kifejezni máskép, mint: "én semmi sem vagyok egyéb, mint királyi uram szolgája"; s Hänel képviselő fölvilágositást kért a rendelet ama pontjára, mely a tisztviselőknek kötelességévé teszi támogatni a kormány politikáját. Bismarck e támadásokra olyan szenvedéllyel, mondhatnék furiával felelt, hogy föllépésének alig van párja a parlamentek történetébe." (FORRÁS: https://epa.oszk.hu/00000/00030/01459/pdf/01459.pdf")
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bismarck és Jules Favre értekeznek Jessé asszony házában, Versaillesban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bismarck Varzinban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1174x1677 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow