D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1295448497.jpg
C Í M 
F ő c í m : Isten háza
B e s o r o l á s i   c í m : Isten háza
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : spurca
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-06
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-01-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : keresztény művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oltárkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : oltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szentkirály
G e o N a m e s I d : 3044607
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szentkirályi római katolikus templom. A fotó Fuji FinePix S7000-es kamerával készült, 2010 májusában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szentkirály a Duna-Tisza köze egyik legősibb települése, Kecskeméttől tizennyolc kilométerre, keletre. Neve I. (Nagy) Lajos király 1354-ben kelt levelében bukkan fel először. Árpád-kori templomának romjai még a 19. században is álltak. (A régészek szerint az Árpád-korban öt település is létezett a környéken. Közülük háromnak saját temploma volt. Ezek legjelentősebbike Szentkirály volt, melyet egy 1514-ből származó leírás utcás, soros faluként említ.) Tény, hogy Szentkirály a török időkben már valóban jelentős településnek számított. A gyakori hadjáratok során azonban többször feldúlták, lakosságának jelentős részét elpusztították. A 18. század elejére szinte teljesen elnéptelenedett. A lakatlan vidék Kecskemét pusztájává vált. Újratelepítése az 1700-as években kezdődött el. Akkortájt a kecskeméti bérlők közül is sokan költöztek ki a pusztára, ahol kis- és középbirtokosként főként állattenyésztéssel és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. A népesség folyamatos gyarapodása megkövetelte a helyben oktatást, mely az 1850-es években indult meg. Szentkirály-puszta 1952. január 1-én vált közigazgatásilag is önállóvá, Lászlófalva néven. A község eredeti, ősi nevét 1987. augusztus 20-án tudta visszaszerezni a helyi vezetés és a lakosság kezdeményezésére. Két évvel később felavatták Szent István király szobrát, amely mára a község jelképévé vált. A település római katolikus temploma 1901-ben épült. Akkortájt a puszta lakossága mintegy kétszerese volt a mainak. A templom egyedülálló színes ablakaival, az egyházmegye harmadik legnagyobb orgonájával, valamint Szent István-ereklyéjével különleges értéket képvisel. Szentkirály egyike azon kevés településeknek, melyek államalapító Szent István királyunk testéből származó ereklyével büszkélkedhetnek. A kegytárgyhoz fűződő történet szerint, a még Lászlófalvaként jegyzett község régi-új nevének felvételére készült 1987-ben, amikor Puskás Mihály plébános azzal a kéréssel fordult Marosi Izidor, akkori váci püspökhöz: lát-e lehetőséget arra, hogy a névcsere kapcsán a település egy Szent István ereklyéhez jusson? A püspök, kicsit meghökkent, de megígérte, utánanéz a dolognak. Másfél hónap múlva Marosi Izidor váratlanul látogatást tett a helyi plébánián. Táskájából elővett egy csomagot, és sejtelmesen bontogatni kezdte. A plébános legnagyobb meglepetésére, a csomagból egy drágakövekkel kirakott, vörös viaszpecséttel lezárt ereklyetartó került elő. Mint kiderült: az eredetileg Dubrovnikból származó csontdarabka megjárta az Újvilágot is. Évekig az egyik egyesült államokbeli (USA) domonkos rendi kolostor szerzeteseinek birtokában volt, akik azonban megtudván a nemes célt, első szóra szívesen felajánlották a távoli, anyaországbeli falu számára a felbecsülhetetlen értékű csontszilánkot. Az ereklye míves tartója 1989-ben készült. A templomot legutóbb 2008-ban újították fel. A rekonstrukció során az épület külső falait korszerű, az időjárás viszontagságait jól bíró vakolattal vonták be. A munkálatok az ajtók, ablakok, illetve a héjazati bádogosmunkák mellett kiterjedtek a templom teljes elektromos hálózatának, a torony ablakainak, valamint a villámhárítónak a cseréjére is, de a huszonkét éves óraszerkezetet is felújították.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vámosmikola - katolikus templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 809x1071 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella