D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : digitaliskommunikacio.jpg
C Í M 
F ő c í m : A digitális kommunikáció eszközrendszerének funkcionális áttekintése
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális kommunikáció eszközrendszerének funkcionális áttekintése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : közösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : blog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : animáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : projektív technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : videó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Információtudomány és média a 21. század elején
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. A digitális kommunikáció eszközrendszerének funkcionális áttekintése Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Információtudomány és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 30. 2. conversationprism.com 3. conversationprism.com 4. web20guru.wikispaces.com/Web+2.0+Resources 5. Kommunikációs eszközrendszer nem a konkrét alkalmazás, a funkció a lényeges digitális tolltartó nem teljes eszközrendszer, csak alapfunkciók életkorfüggetlen digitális állampolgárság eszközrendszere 6. közösség, közösségszervezés keretrendszer, online rendszer blog, mikroblog kooperatív, kollaboratív, társas megosztás kép, képmegosztás, inforgrafika videó, streaming, podcast, animáció prezentáció, fogalomtérkép geolokációs információk és szolgáltatás virtuális környezet 7. közösség, közösségszervezés 8. LMS, LCMS, online LMS, ePortfolió 9. blogok, mikroblogok 10. kooperatív, kollaboratív, társas megosztás 11. képmegosztás, infografika 12. videó, streaming, podcast, animáció 13. prezentáció, fogalomtérkép 14. geolokációs információk és szolgáltatás 15. virtuális környezet 16. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Információtudomány és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 30.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balázsi Ildikó, Ostorics László: A digitális nemzedék olvasói profilja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 55
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x572 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet