D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : wikialap.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tudod-e, hogy...?
B e s o r o l á s i   c í m : Tudod-e, hogy...?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kollaboratív tudásépítés - wiki alapon
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sutka
U t ó n é v : Irén
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-05-20
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Mesterséges intelligencia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : blog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az eTanulás Szakmai Kollégium 2010. május 20-i szegedi rendezvényén elhangzott egyik előadás prezentációja. Sutka Irén: Tudod-e, hogy? Kollaboratív tudásépítés - wiki alapon
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Tudod-e, hogy? Kollaboratív tudásépítés wiki alapon eTanulás Szakmai Kollégium előadássorozat Szeged, 2010. május 20. Vázlat Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői és lehetőségei A Tudod-e hogy? projekt lényege A Netgeneráció 2010 kutatás eredményei Megvalósítás Példák itthon és külföldön Fogalmak CSCL = Computer-Supported Collaborative Learning számítógéppel segített kollaboratív tanulás szetelés számítógépes együtt tanulás Mire jó és mire nem? Nem egy jól körülhatárolt tananyag megtanulására való! Cél: egy-egy témával kapcsolatban közös kutatás és kommunikáció révén a diákok maguk építsék fel tudásukat. A tanár ebben a folyamatban csak segítőtárs és nem irányító. Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői együtt munkálkodás egy közös téma vagy feladat kapcsán elhárulnak az együttműködés térbeli és időbeli akadályai alkalmas komplex problémahelyzetek demonstrálására eszközök széles választékának biztosítása A lényeg A kollaboratív , azaz az együttműködést segítő folyamatok . Kreatív alkotási környezet. A tanulás, a tudásalkotás a tanulók közötti interakciók segítségével jön létre. Interakciók eszmecsere együttműködés kérdések megfogalmazása gondolatok, vélemények hangoztatása, ütköztetése érvek, ellenérvek építő jellegű kritika konszenzus Online kommunikáció Csevegés Levelezőlista Fórum Faliújság Szavazás Vélemény-nyilvánítás Közös mappa Dokumentum-feltöltés és tárolás Verziókövetés Ötletelés Strukturálás Hipotézis Az aktív részvétel az interakciókban elősegíti a hatékonyabb tanulást! Ezzel a kutatási témával foglalkozik a nemzetközi KP-Lab (Knowledge Practices Laboratory) projekt (2006-2011) hármas számú esettanulmánya (Kárpáti Andrea, Dorner Helga) . Miért éppen wiki? A wiki filozófiája A lapok létrehozásának és javításának gyorsaság a, egyszerűsége a wiki technológia egyik legfontosabb jellemzője. A wikik inkább könnyítik a hibák javítását , mintsem hogy megnehezítsék az elkövetésüket. A wiki nyújtotta lehetőségek 1. Lehetővé teszi, hogy a szerkesztők (általános esetben bárki) a laphoz új tartalmakat adjanak, vagy azon tartalmat módosítsanak. Folyamatos párbeszéd biztosítása az olvasók és a szerkesztők számára (vitalap fül = discussion). A wiki nyújtotta lehetőségek 2. Minden mentéshez tartozik egy link, dátummal, időponttal, a szerkesztő nevével vagy IP-címével. Így könnyen követhető, ki milyen tartalmat adott hozzá, milyen változtatást végzett, szükség esetén bármelyik állapot egy kattintással visszaállítható (laptörténet fül = history). A projekt célja A www.tudodehogy.hu wiki alapú weboldal létrehozásával: lehetőséget biztosítani az érdeklődő diákoknak kollaboratív tudásépítésre az általuk választott vagy a tanár által kijelölt témákban. Célcsoport, munkaformák Elsősorban - de nem kizárólagosan - az 5-12. évfolyamos korosztály, iskolatípustól függetlenül. A diákok egyénileg vagy csoportokban dolgozhatnak, regisztráció után. Diákok feladata kérdéseket tegyenek fel, amiket mások megválaszolhatnak kérdéseket tegyenek fel, és azokat megválaszolják megválaszolják mások kérdéseit kommentálják, javítsák, egészítsék ki, értékeljék mások kérdéseit/válaszait. Követelmények Érdekesek, gondolkodtatóak, újszerűek legyenek! (Lehetőleg ne csak tényekre, adatokra vonatkozzanak.) Lehetőség szerint képeket, hangokat, animációkat, videókat tartalmazzanak de saját készítésűeket! Csak a saját illusztrációk mellett alkalmazhatnak szabadon felhasználhatóakat, indokolt esetben. Interakciók egymás anyagaihoz kritikus és/vagy építő jellegű megjegyzések fűzése esetleg szerkesztés szavazás egymás anyagaira: A hét legjobb kérdése A hét legjobb válasza stb. témakörökben. Szabályok a wiki használatának szabályait egyértelművé kell tenni minden használó számára ezeket következetesen be kell tartatni a tanulók anyagai moderátori jóváhagyás után válnak publikussá A Tudod-e, hogy? wiki konkrét szabályai még kidolgozás alatt vannak! Tanári kihívások a feldolgozható témák összegyűjtése és kiválasztása segítségnyújtás a háttéranyagok összeszedésében az egyes tantárgyak közötti integráció megteremtése. Alkalmazási lehetőségei 1-2 órás tanórai időkeretben, megadott témakörben valamennyi tanuló által megírandó anyagok érdeklődő tanulókkal tanárón kívüli tevékenység (tehetséggondozás!) témanapok, témahetek, több hetes projektek keretében megvalósuló tudásépítés Fejleszteni kívánt kompetenciák Az anyagok szöveges részének elkészítése és feltöltése során fejlődik a szövegértés-szövegalkotási nyelvi matematikai-logikai valamint a digitális kompetencia. Fejleszteni kívánt kompetenciák A weblap-készítés, az animációk, a digitális fényképek vagy videók készítése során fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Fejleszteni kívánt kompetenciák A csoporton belüli és közötti együttműködés, probléma-megoldás, az internetes kommunikáció sokféle formájának használatával fejlődik a szociális kompetencia kommunikációs kompetencia Minimálisan szükséges eszközök multimédiás személyi számítógép (ideális esetben notebook) wiki szoftver digitális fényképezőgép képszerkesztő szoftver internet hozzáférés További ajánlott eszközök képdigitalizáló (szkenner) webkamera vagy videokamera mikrofon hang- és videoszerkesztő program rajzolóprogram animáció-készítő program Várható eredmények Szakmai blog a témáról: http://blog.sulinet.hu/tudodehogy/ Egy, a tanulók által közösen épített, tematikus kérdezz-felelek wiki - tematikus kezdőlap: műveltségterületek szerint - tantárgyi koncentráció - kereszttantervi célkitűzések megvalósulása Tanári/diák segédkönyv konkrét gyakorlati tanácsokkal Korlátok nélkül A meglévő eszközökön kívül különleges eszközöket nem vagy csak minimális mértékben igényel. Lehetőséget ad a több tantárgyat átfogó ismeretek integrálás ára, nem kötődik kötelezően egy-egy tanóra, illetve tantárgy anyagához. (Tanárok együttműködését is igényli bizonyos esetekben!) Komplex fejlesztés Alkalmas a különböző kompetenciák integrált , komplex tevékenységen belüli fejlesztésére Az elkészített produktumok értékelésével fejleszthető a kritikai (és önkritikai!) érzék , a mások munkájának megbecsülése és értékelése (kapcsolat a szociális kompetenciákkal). Támogatja a kooperatív csoportmunkát, de a témaválasztástól és eszközöktől függően differenciálás i lehetőséget is biztosít a résztvevő diákok között. Hatékonyságának kulcsa Az IKT eszközök használata és a többirányú tevékenység összefogása révén jelentős motivációs hatással bír, megköveteli és biztosítja a diákok aktív részvételét a munkában. Olyan virtuális közösségek jöhetnek létre, amelyeknek tagjait a közös érdeklődés, kreatív együtt gondolkodás köti össze. Alternatíva A tudásbázis-építés izgalmas alternatívaként szolgálhat a számítógép/Internet-használat öncélú formáival szemben, miközben a tanulók szinte észrevétlenül jutnak új ismeretek birtokába. Netgeneráció Prensky (2001) szerint A mai diákok óvodától a felsőoktatásig képviselik az első generációt, akik ebben az új világban nőttek fel. Diákjaink anyanyelvi szinten beszélik a számítógépek, a videojátékok és az Internet digitális nyelvét. Most egy olyan új generáció áll előttünk, amelynek gondolkodási képességei roppantul különböznek elődeiktől ők a digitális bennszülöttek. Netgeneráció 2010 kutatás Készítette: Fehér Péter PhD (ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Informatika Tanszék, Budapest) és Hornyák Judit (Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest) Két online kérdőíves felmérés: Tenegen felmérés, 2009 november (1089 fő) és Netgeneráció 2010 - 43 oktatási intézmény 994 diákja körében, 2010 március Netgeneráció technikai felszereltség Alapfok Középfok Felsőfok Saját számítógéppel rendelkezik 79,3% 90,1% 97,4% Internet hozzáférés otthon 84,6% 94,3% 97,4% Mobiltelefon 95,4% 99,6% 100% Mobil internet 35,4% 26,4% 15,2% Netgeneráció - számítógéphasználat Netgeneráció és web2 10-24 évesek digitális jártassága msn????? közösségi oldalak????? film/zeneletöltés????? skype-használata???? számítógépes (online) játékok??? blogolás/weblapszerkesztés?? tájékozódás: tudomány/napi hírek?? video-, kép- és hangszerkesztő programok használata:? Következtetések Az eltérést nem a digitális eszközök hiánya okozza, sokkal inkább magyarázható az alábbi tényezőkkel: attitűd tudáshiány érdektelenség motiváció hiánya. Várható nehézségek Internetről vagy nyomtatott forrásból származó képek esetében szerzői jogi, fényképeknél személyiségi jogi kérdések tisztázása (plágium elkerülése). Nem megfelelő típusú, színvonalú kérdések/válaszok a többi felhasználó reagálása nyomán ezek valószínűleg kikerülnek a rendszerből, amely önszabályozó módon működne mind tartalmi, mind helyesírási vonatkozásban. Lehetséges lépések tanári (mentori) oldalról Wiki szoftver kiválasztása, letöltése, telepítése iskolai vagy egyéb szerverre. A wiki testreszabása, beállításainak megadása. A wiki - szerkesztés lépéseinek elsajátítása. Jogosultságok kiosztása ( admin, mentortanárok , tanulók). Néhány mintakérdés feltöltése. A tanulók számára a weblap elérhetőségének megadása. A feladatok meghatározása a tanulók számára, szabályok ismertetése , kérésre segítségnyújtás Folyamatos figyelemmel kísérés, moderálás Lehetséges lépések tanulói oldalról Regisztráció (névvel, iskolával, egyéni vagy csoportos) Alkalmas kérdések kitalálása Illusztrációk (kép, animáció, video- vagy hanganyag) elkészítése/felvétele Illusztrációk számítógépre való letöltése, válogatása, szerkesztése A bejegyzés begépelése, illusztráció csatolása, beküldés (publikálás) - a wiki - szerkesztés lépéseinek elsajátítása . Kérdések megválaszolása Saját kérdésekre adott válaszok, hozzászólások (kommentek) figyelése, reagálás Mások kérdésein való gondolkodás, válaszadás Szavazás A hét kérdése/válasza témában Töprengés újabb alkalmas kérdéseken. Motiváció A tanulóra ösztönző hatású, amikor saját produktumát látja az interneten. Olvashatja a visszajelzéseket munkájáról. Figyeli, értékeli a kérdéseire adott válaszokat. Aktívan részt vesz és felelősséget vállal a közösség munkájában. 10 ötlet a wiki oktatási célú használatához Nyújts részletes instrukciókat a wiki használatáról (vagy tegyél linket erről a weblapra) és hagyj időt a gyakorlásra. Rögzítsd és tedd közzé a wiki használatának szabályait, és követeld meg ezek betartását. Légy türelmes a diákokkal, és vedd figyelembe, hogy technikai segítségre lehet szükségük a wiki használatának elsajátítása során. Teremtsd meg a bizalom kultúráját a wikin belül. Nyújts egyértelmű és világos információt a (kurzussal kapcsolatos) elvárásokról. 10 ötlet a wiki oktatási célú használatához Kínálj értelmes, autentikus tevékenységformákat (activities). Biztosíts közös célokat a kollaboratív munkához. Definiáld/határozd meg egyértelműen a diákok szerepét, feladatait és az értékelés módját. Emlékeztesd a diákokat a követelményekre és határidőkre. Mutass példákat a kollaboratív tevékenységekre és munkaformákra. Forrás: Barbara Schroeder oktatási blogja http://itcboisestate.wordpress.com/2008/05/21/10-best-practices-for-using-wikis-in-education/ Fordította: Fehér Péter PhD Értékelés Egy lehetséges szempontsor: Témaválasztás Tartalmi megvalósítás Nyelvhelyesség Audiovizuális tartalom Hang, kép és szöveg összhangja Aktivitás az online kommunikációban Tanári kompetenciák Kollaboratív platformok használatának felhasználói szintű ismerete. A tudásépítő felfogással összhangban áll, ha a diákokkal együtt fedezzük fel a kiválasztott platform által kínált lehetőségeket. Megvalósítás (PHP és MySQL támogatással rendelkező) tárhely domain név regisztrálása (opcionális) wiki szoftverek összehasonlítása : http:// en.wikipedia.org /wiki/ Comparison _of_wiki_software - 44 féle http:// www.wikimatrix.org / - 124 féle választott wiki: MediaWiki MediaWiki www.mediawiki.org PHP programozási nyelven íródott, szabad szoftverű wikicsomag a Wikipediához készült manapság már a Wikimedia Alapítvány több projektje, és más wikik is használják Tudod-e hogy? - tesztoldal Hazai példák - felsőoktatás Jelenleg elsősorban a felsőoktatásban használatos, elterjedését gátolja, hogy sok intézmény részesíti előnyben az eLearning rendszereket (pl. Moodle) Wiki platformon megvalósított információs bázist és blogot működtet pl. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara: http:// wiki.gtk.uni- p annon.hu / mediawiki _hu/ index.php /Nyitólap További hazai példák Könyvtárakkal, könyvekkel, olvasással kapcsolatos wiki alapú tudástár (tesztoldal), elsősorban a szakmai közönségnek: http:// konyvtar.hu / SuliWiki : a projekt célja, egy wiki motorokkal és más, tisztán szabad szoftverekkel megvalósított nyílt és szabad oktatási anyag megvalósítása, mely elsősorban, de nem kizárólag az érettségi lexikális követelményeit fedi le oly módon, hogy a főlapok tömören és lineárisan bejárhatók legyenek. http:// szabadiskola.org /w/start Diákwikik a világban Tanulók által tanulóknak készített jelentős wikire egyelőre csak külföldi példák vannak. Mindenképpen izgalmas kihívást jelentene, és bőséges tapasztalattal szolgálhatna a módszer magyarországi kipróbálása. Kidpedia The best encyclopedia for kids, by kids (Mattawan Consolidated Schools, Michigan): http://www.kidpedia.info Oktatóvideó a Kidpedia wiki szerkesztéséről: http:// www.screencast-o-matic.com / watch / cQhbFxeKU Oktatóvideó képek hozzáadásához: http:// www.screencast-o-matic.com / watch /cQhO1eeLT Kidpedia - nyitóoldal Kidpedia - szócikkek Kidpedia - kategóriák Kategória KIVÁLÓ! MEGLEHETŐSEN JÓ JÓ MUNKÁT IGÉNYEL Információ minősége Világos információk 3 vagy több részlet Nem közöl véleményt, nem hiteles információt Világos információk 1-2 több részlet Nem közöl véleményt, nem hiteles információt Világos információk Nincsenek részletek Vélemény, néhány nem hiteles információ a lapon Pl.: Úgy gondolom, hogy " Az információ nincs kapcsolatban a témával Nincsenek részletek Rengeteg vélemény, nem hiteles információ Megszerkesz- tettsége Az információ nagyon jól szervezett Bekezdésekkel jól tagolt Az információ szervezett Bekezdésekkel tagolt Az információ szervezett Nincsenek bekezdések az információ tagolására Az információ szervezetlen Nincsenek bekezdések Nyelv- helyesség Nincsenek nyelvtani, helyesírási és központozási hibák Kevés (1-2) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba Néhány (3-5) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba Sok (5 vagy több ) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba Források Az össze s szöveges és képi információforrás részletesen megadott Pl: http://en.wikipedia.org/wiki/Wii Az összes szöveges és képi információforrás általánosan megadott Pl: http://www.wikipedia.org Csak néhány forrás van megadva Nincs forrásmegjelölés Kidipedia Ein Wiki von Kids für Kids Die Universität Duisburg-Essen): http://www.kidipedia.de ) Főoldalon a hét cikke Beitrag der Woche http:// www.kidipedia.de / live / index.php ?a= beitragderwoche Kidipedia - nyitóoldal Kidipedia tanári belépés Kidipedia tanulói belépés A továbbfejlesztés lehetőségei A kipróbálás tapasztalatainak függvényében a www.tudodehogy.hu országos tudásbázissá válhat.Több mentortanár összehangolt munkája szükséges a kontrollált, színvonalas működéshez. Széleskörű használata esetén érdemes a nyelvi korlátokon átlépni, azaz idegen nyelv(ek)re (angol, német stb.) lefordítani egyes tartalmakat. Felhasznált irodalom Dorner Helga (2007): Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben a tudásépítő interakciók elemzése, Multimédia az oktatásban konferencia, http:// www.bmf.hu / conferences /multimedia2007/55_ DornerHelga.pdf Fehér Péter (2001): Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás http:// edutech.elte.hu / multiped / szst _01/ szst _01.pdf Fehér Péter (2010): DIGITÁLIS MESÉK DIGITÁLIS PAPÍRON". In: IKT - MOZAIK. Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához. Szerk.: Kőrösné Mikis Márta, OFI. Hunya Márta: Kollaboratív oktatási környezetek: http:// edutech.elte.hu / multiped / szst _09/ szst _09.pdf Fehér Péter Hornyák Judit (2010): Mítosz vagy valóság? A netgeneráció jellemzői Magyarországon (VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.) Tudod-e, hogy? Ki volt az előadó? Sutka Irén: [email_address] Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye (www.vasvari.hu) Ki segítette a munkáját? Fehér Péter PhD, Educatio Kht. munkatársai Mi következik most? Az előadó megköszöni a figyelmet. ? Képek forrása: http://www.free-power-point-templates.com
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Zsuzsanna: Tematikus információforrások az Interneten I.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 63
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet