D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : efqm.jpg
C Í M 
F ő c í m : EFQM alapú könyvtári önértékelés a gyakorlatban
B e s o r o l á s i   c í m : EFQM alapú könyvtári önértékelés a gyakorlatban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Eszenyiné dr. Borbély
U t ó n é v : Mária
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1966-
V I A F I d : 20147905229779091939
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-11
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-03-31
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : alapítvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtáros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkafolyamat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2010. március 31.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : EFQM alapú könyvtári önértékelés a gyakorlatban Eszenyiné dr. Borbély Mária DEENK, 2010. március 31.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 EFQM alapú könyvtári önértékelés a gyakorlatban Eszenyiné dr. Borbély Mária DEENK, 2010. március 31. Dia 2 1989. Svájci Montreuxban: első Európai Minőségirányítási Fórumon: Európai Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) létrehozása. Az Alapítvány lett felelős az 1991-ben útjára bocsátott Európai Minőségdíjjal kapcsolatos intézkedések meghozataláért, valamint a díjhoz kapcsolódó EFQM Kiválósági Modell létrehozásáért. A modellt eredetileg az Európai Minőségdíjra pályázók értékelésére fejlesztették ki, de sok szervezet önértékelő eszközként kezdte el használni. Ezért az EFQM úgy döntött, hogy a modellt úgy kell továbbfejleszteni, hogy ideálisan képviselje az üzleti kiválóság (TQM) filozófiáját, és a gyakorlatban is alkalmazható legyen valamennyi szervezetre, tekintet nélkül hovatartozásukra, méreteikre és szektorukra, továbbá arra, hogy hol tartanak a saját kiválóságuk megvalósításában. Dia 3 Az EFQM modell Dia 4 Az EFQM önértékelési módszerei Módszer A tények pontossága A modell tudományossága Igény a betanításra Anyagi ráfordítás KérdőívAlacsonyNemNem Alacsony- közepes MátrixAlacsonyNemNem Munkaérte kezlet KözepesIgen Megkönnyíti a munkát Közepes Formális Közepesen magas IgenIgen Közepes- magas MinősítésMagasIgenIgenMagas Dia 5 A szervezet minőségszemlélete és a módszer Érett szervezet Kérdőív Formális módszer Minősítés Úton lévő szervezet Kérdőív és munkaértekezlet Mátrix és munkaértekezlet Formális módszer Könnyített kérdőív Próba minősítés Formális módszer A minőség útjára lépő szervezet Elemi kérdőív Standard mátrix Standard kérdőív Részletes kérdőív Átalakított mátrix Alacsony erőfeszítés Közepes erőfeszítés Nagy erőfeszítés Dia 6 A módszerek precizitása, pontossága Dia 7 A formális módszer előnyei Az adatgyűjtési folyamat tényszerű, valós adatokat szolgáltat. A módszer tudományosan megalapozott. Az önértékelés során megteremti az együttműködés lehetőségét a különböző funkciókban és területeken dolgozó emberek között. A módszer közepesen magas pontosságához reális, közepes vagy azt valamivel meghaladó anyagi költségek járulnak. A magyarországi könyvtárak minőségszemléletében az elmúlt évtizedben jelentős fejlődés következett be, joggal sorolhatjuk őket a már úton lévő szervezetek közé, így önértékelésükhöz a formális módszer alkalmazása ideális megoldás lehet. A formális módszer a közepesen magas anyagi költségen túl, ami elsősorban az önértékeléshez használt adatlapok sokszorosításából és a szervezeti eredményeket mérő kérdőívek előállításából származó költség, közepes mértékű egyéb, elsősorban idő és munkaerő ráfordítást igényel alkalmazóitól. Dia 8 A formális módszerrel végzett önértékelés menete 1. önértékelési eszközkészlet Dia 9 9 EFQM kritérium és 32 alkritérium 1.Vezetés Hogyan indítják meg és segítik elő a könyvtár vezetői a könyvtár küldetésének és jövőképének megvalósítását: mennyire képesek a hosszú távon jelentkező sikerekhez szükséges értékek fejlesztésére és hogyan valósítják meg ezeket a megfelelő tevékenységeken és magatartásformákon keresztül mennyire járulnak hozzá saját személyükben az adott szervezet vezetési rendszerének kidolgozásához és gyakorlatba történő átültetéséhez. 1/a A könyvtár vezetése elkészíti a könyvtár stratégiai tervét, megfogalmazza a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövőképét, valamint modellszerepet tölt be a könyvtár minőség kultúrájában 1/b A könyvtár vezetése személyesen biztosítja a könyvtár menedzsment rendszerének kidolgozását, megvalósítását és folyamatos fejlesztését 1/c A könyvtár vezetése együttműködik a használókkal, a partnerekkel és a társadalom képviselőivel 1/d A vezetők motiválják, támogatják és elismerik a szervezet alkalmazottait Dia 10 Dia 11 2. Politikai stratégia Hogyan valósítja meg a könyvtár saját küldetését és jövőképét világos, valamennyi érdekelt szempontjait figyelembe vevő, az aktuális könyvtárpolitikával, a tervekkel, a célokkal és a folyamatokkal alátámasztott stratégia segítségével. 2/a A könyvtár politikája és stratégiája, az érdekelt felek jelenlegi és jövőbeli szükségletein és elvárásain alapul 2/b A könyvtár politikájának és stratégiájának alapja a teljesítménymérésből, kutatásból, tanulásból származó információ 2/c A könyvtár politikája és stratégiája állandó fejlesztés, felülvizsgálat és korszerűsítés alatt áll 2/d A könyvtári stratégia kulcsfolyamatokon keresztül valósul meg 2/e A könyvtári stratégia megismerésében és végrehajtásában mindenki részt vesz Dia 12 Dia 13 3. Dolgozók Hogyan menedzseli, fejleszti és szabadítja fel a könyvtár alkalmazottai tudását, munkavégző képességét, egyéni, csoport és szervezeti szinten hogyan tervezi meg ezeket a tevékenységeket annak érdekében, hogy azok támogassák a szervezet politikáját és stratégiáját, továbbá folyamatainak hatékony működését. 3/a Az emberi/humán erőforrásokat megtervezik, menedzselik és fejlesztik 3/b A dolgozók tudását és szakértelmét azonosítják, definiálják, fejlesztik és megőrzik 3/c Gondoskodnak a dolgozói részvétel és önálló jogkör biztosításáról 3/d A könyvtár vezetése és az alkalmazottak között párbeszéd folyik 3/e A könyvtár vezetése törődik az alkalmazottakkal, elismerik és díjazzák őket Dia 14 Dia 15 4. Partnerkapcsolatok és erőforrások Hogyan tervezi és menedzseli a könyvtár külső partnerkapcsolatait és belső erőforrásait annak érdekében, hogy azok támogassák a szervezet politikáját és stratégiáját, továbbá folyamatai hatékony működését. 4/a A külső partnerkapcsolatok menedzseltek 4/b A pénzügyek menedzseltek 4/c Az épületek, anyagok és berendezések menedzseltek 4/d Az információs technológia menedzselt Dia 16 Dia 17 5. Folyamatok Hogyan tervezi meg, menedzseli és fejleszti a könyvtár a folyamatait annak érdekében, hogy azok támogassák a szervezet politikáját és stratégiáját, teljes mértékben kielégítsék a használókat és a többi érdekelt felet valamint egyre nagyobb értékeket hozzanak létre számukra. 5/a A könyvtári munkafolyamatokat módszeresen tervezik és menedzselik 5/b Minden folyamatot a szükségleteknek megfelelően innovatív úton úgy fejlesztenek, hogy azok teljes mértékben kielégítsék a felhasználókat és a többi érdekelt felet, valamint egyre nagyobb értékeket állítsanak elő számukra 5/c A könyvtárban a szolgáltatásokat, a használói igények és elvárások alapján tervezik és fejlesztik 5/d A könyvtár a szolgáltatásait kifejleszti, működteti, és folyamatosan ellenőrzi és javítja 5/e A könyvtár közönségkapcsolatait menedzseli és erősíti Dia 18 Dia 19 6. Használói eredmények Amit a könyvtár a felhasználók és más érdekelt felek elégedettségéért tesz. 6/a Használói észrevételek, dicséretek, panaszok, melyek használói kérdőíves felmérésekből származnak 6/b A használói elégedettséget mérő teljesítménymutatókból nyert eredmények 7. Dolgozói eredmények Amit a könyvtár a dolgozók elégedettségéért tesz 7/a A könyvtár dolgozóinak észrevételei, melyek kérdőívekből, fókuszcsoportokból, interjúkból stb. származnak 7/b A dolgozói elégedettség teljesítménymutatóiból nyert eredmények 8. Társadalmi hatás és eredmények Amit a könyvtár az össztársadalmi szükségletek és elvárások kielégítéséért tesz. 8/a A könyvtár társadalmi környezetének észrevételei, melyek felmérésekből, kérdőívekből, közönségtalálkozókból, irányító testületektől származhatnak 8/b A könyvtár társadalmi környezetének észrevételeiből származó értékek, eredmények 9. A könyvtári kulcsteljesítmények eredményei 9/a A könyvtár kulcsteljesítményei, eredményei 9/b A könyvtár kulcseredményeinek teljesítménymutatói Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 A formális módszerrel végzett önértékelés menete 2. Tények, adatok összegyűjtése 3. Az önértékelésben résztvevők köre 4. Az adatlapok kérdéseinek tisztázására, közös értelmezése a kitöltés megkezdése előtt 5. Az önértékelés lebonyolítása 6. Az önértékelés kiértékelése 7. Bizonyos időközönként megismételt önértékelés Dia 29 A Méliusz Központban végzett önértékelések 2007 tavasz: régi épület 2008 nyár: új épület Dia 30 Vezetés Dia 31 Stratégia Dia 32 Dolgozók Dia 33 Partnerkapcsolatok és erőforrások Dia 34 Folyamatok Dia 35 Használói eredmények új könyvtár Dia 36 Dolgozói eredmények új könyvtár
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kámán Veronika: Az ideális könyvtáros
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 36
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet