D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : azidelisknyvtros.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ideális könyvtáros
B e s o r o l á s i   c í m : Ideális könyvtáros
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kámán
U t ó n é v : Veronika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-08
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-10-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtáros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közművelődési dolgozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2011. október 11.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Morfondírozások az ideális könyvtárosról a Korszerű információmenedzsment- és marketing módszerek 2. órára
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. AZ IDEÁLIS KÖNYVTÁROS Korszerű információmenedzsment- és marketing módszerek 2. 2011. október 11. 2. legyen sánta. Umberto Eco szerint 3. Az egyetlen igazi, hamisítatlan és utánozhatatlan keresőmotor A karikatúrák szerint 4. egyszerűen Noah Wyle. Egy anonim blogger szerint 5. Értse és szeresse a gyerekeket és a munkáját. Mindenről lehessen beszélgetni vele. A gyerekek szerint 7. Néhány kérdés Kit nevezünk könyvtárosnak? Együtt a klasszikus és a modern tudás A könyvtáros mint marketingeszköz Könyvtárosideál emberideál? Tudós könyvtárosok vagy könyvtártudósok? A könyvtárosképzés megújuló céljai Egyáltalán: mi az az ideális? Kinek ideális? A szakmának? Az olvasónak? A fenntartónak? Vagy csak megfelelünk a sztereotípiáknak? 8. Kétszáz éve Gruber: De praefectis bibliothecarum Az ideális könyvtárvezető művelt, a tudományokban, tudománytörténetben jártas, ismeri és használja az élő és holt nyelveket, buzgó, de nem fecseg, igényes és tájékozott, erkölcsileg feddhetetlen, alázatos, áttetsző, nem személyválogató, sem nem szigorú, sem nem engedékeny. a könyvtári munka nem önmagáért, a könyvtár nem kevesek kedvtelésére való, hanem arra, hogy a műveltséget, tudást az adott viszonyok között elképzelhető legszélesebb körben előmozdítsa és gyarapítsa 9. Mennyire vagyunk fontosak? A könyvtárosság társadalmi megbecsültsége - könyvtárosok és az olvasók szempontjai Egy horvát felmérés szerint: hat értelmiségi foglalkozás közül a könyvtárosság A könyvtárosok szerint: a harmadik legfontosabb A felhasználók szerint: az ötödik legfontosabb Alacsony presztízs miért? Szerény képviseltség a közéletben A könyvtárosok is tehetnek róla 10. Könyvtároseszmény embereszmény? Napjaink ideális embere: jó kifejezőképességgel és meggyőzőképességgel rendelkezik nem gyökértelen : kötődik környezetéhez, de toleráns mások (más nemzetek, hitek képviselőivel, más képességekkel rendelkezőkkel szemben) felelős módon gondolkodik a környezet védelméről igyekszik megőrizni egészségét megállja helyét az általa választott pályán, de szükség esetén képes a korrekcióra. Rónyai Tünde (2004) 11. Szakmai kompetenciák Általános műveltség Szakmai műveltség, tájékozottság Elméleti és gyakorlati könyvtártudományi ismeretek (Szakmai) nyelvtudás 12. Személyiségjegyek Jó kommunikációs készség Kedvesség Türelem Tolerancia 13. Hiányosságok A modern információs technológiák ismeretében és alkalmazásában A nyelvtudás alkalmazhatóságában és a könyvtárosképzés hiányosságai 14. A jövő (és a jelen) fontos kompetenciái Forrás: Tóth Máté: (Információs szak)emberek a változó világban (2002) 15. Új feladatok Az ideális könyvtár: forrásközpont Az ideális könyvtáros: megteremti az információszerzés lehetőségét Új horizontok a felhasználóképzésben 16. A közelmúlt elvárásai a jövő könyvtárosaitól Legyen jártas az új technológiában , de őrizze a hagyományos értékeket is mint a jó kommunikációs készség, általános műveltség és naprakész szakmai tudás. 17. Bibliothecarius doctus? A feladatot csak olyan réteg láthatja el, mely információtechnikai s ugyanakkor történeti klasszikus műveltséggel bír: új műveltségi elit, mely a könyvek világában való otthonos tájékozódását a komputerkorszakban is megőrzi. (Nyíri Kristóf) A jövő könyvtárosa tudós könyvtáros vagy könyvtártudós? 18. Összefonódások Múlt és jövő Klasszikus és modern Egyén és közösség Emberi és szakmai az önkiteljesítés, egyéniségkimunkálás és az alázat, szolgálat, kötelességteljesítés nem egymást kizáró, hanem egymást feltételező fogalmakká válnak. Ha a könyvek világában, és ez a világ lehet természetesen a digitalizált világ is, otthonosságra törekszem, akkor persze önérvényesítésről van szó, de egyúttal arról is, hogy betöltöm azt a szerepem a társadalomban, amelynek betöltésére hivatásom van. Önmegvalósítás és társadalmi szerep felvállalása tehát egybeesni látszanak. (Győri Erzsébet) 19. Új célok a könyvtárosképzésben Új kompetenciák fejlesztése Nagyobb hangsúly a kommunikációs, lélektani, pedagógiai, társadalomelméleti képzésen Integrált képzés Együtt kapjon hangsúlyt a hagyományos és a modern könyvtártudományi ismeretek oktatása Szakkönyvtáros-képzés azaz lehetőség a tudós könyvtárosok kiművelésére 20. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Kámán Veronika
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóthné Marek Eszter: Könyvtárhasználat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet