D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ekonyv_mek.jpg
C Í M 
F ő c í m : E-könyvek az elektronikus könyvtárban
B e s o r o l á s i   c í m : E-könyvek az elektronikus könyvtárban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : K2 kísérleti műhely szakmai napja
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-04-04
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Könyvtári Intézetben a K2 kísérleti műhely szakmai napján 2013.04.04-én elhangzott előadás prezentációja.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGE-könyvek az elektronikus könyvtárban K2 kísérleti műhely szakmai napja Könyvtári Intézet Budapest, 2013. 04. 04. BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2. Kínálat 1. A Magyar Elektronikus Könyvtár célja 2. A gyűjtemény megoszlása 3. A források megoszlása 4. A formátumok sokfélesége 5. E-book formátumok, mobil fejlesztések BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE04/02/13 Országos Széchényi Könyvtár E-szolgáltatási Igazgatóság 2 3. A Magyar Elektronikus Könyvtár célja MEK 1994. óta a Net-en ek.iif.hu - 1999-től Országos Széchényi Könyvtárban 2003-tól: mek.oszk.hu Célja: a magyar vagy magyar vonatkozású digitális könyvek gyűjtése, feldolgozása, őrzése, szolgáltatása. BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 4. A gyűjtemény megoszlása Digitális könyvek: Heterogén! Digitalizált és digitálisan született könyvek, szak- (főként társadalomtudomány) és szépirodalom : 60-40%, Nem jogvédett és kurrens, jogvédett Karakteres és képi alapú, Hangoskönyvek. BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 5. A források megoszlásaGyűjtés sokféle forrásból: Intézményi és magán honlapokról engedéllyel pl. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Kozma Tamás honlapja Közvetlen küldés szerzők pl. Cseke Gábortól, Gubcsi Lajostól, intézményektől (feltöltő űrlapon, e-mail-ben) Online kiadás, nyilvános könyvek, pl. Mikes International Digitalizálás önkéntesek pl. Gutenberg proofreaders, SZTE hallgatók, könyvtárak (pl. Székelyudvarhely, Csíkszereda), MEK Egyesület, Archive.org CD tartalom konverzió pl. Történeti életrajzok BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 6. A formátumok sokfélesége Feldolgozás: lehetőség szerint a formázás egységesítése, szövegellenőrzés-javítás, formátum konverzió Jelenlegi állomány: 11042 metaadattal ellátott dokumentum Karakteres PDF 59% HTML 44% DOC - HTML, PDF, RTF Képes PDF 27% EPUB, PRC pl. Biblia Lásd : Megoszlási statisztika BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 7. E-book formátumok, mobil fejlesztések Karakteres formátumok forrása: Szerzőktől MEK Egyesület digitalizálása (ISZT támogatás) Korrektúra, ellenőrzés, szerkesztés, konverzió 1000 cím 2012-től önálló kiadás ISZT igényre CC 3.0 licenc E-book konverziók, EPUB, PRC 2013. 200 cím E-book együttműködések pl. Kindlevarázs Mobil felület 2012-től - m.mek.oszk.hu QR kódok a borítón EPA mobil felület 2013. terv BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 8. Köszönöm a figyelmet! Moldován IstvánE-könyvtári Szolgáltatások Osztálya moldovan@mek.oszk.hu BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Az elektronikus könyvek világa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet