D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nyilt_hozzaferes.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyílt hozzáférés kezdeményezés
B e s o r o l á s i   c í m : Nyílt hozzáférés kezdeményezés
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Habók
U t ó n é v : Lilla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendszeresen megjelenő időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakfolyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archivált példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Open Access Initiative (OAI) - hogy férhetünk hozzá a tudományos cikkekhez, ingyen
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az open access folyóiratok célja a tudományos publikációk széleskörű terjesztése. Az elektronikusan publikált kutatási eredmények díjmentes rendelkezésre bocsátása a tudományos információt jobban láthatóvá és könnyebben elérhetővé teszi azzal a pozitív eredménnyel, hogy gyorsabban hivatkoznak rájuk. A magas hivatkozási arány megnöveli a folyóirat impakt faktorát és elismertségét. A cikkek nyílt közzététele a publikálási folyamat valamely pontján abból a megállapításból ered, hogy a szerzők nem kapnak anyagi ellenszolgáltatást a cikk megírásáért, a lektorok szintén ingyenesen végzik azok bírálatát, s a kiadó anyagi befektetése tulajdonképpen a tördelőszerkesztés-korrektúrázás szakaszában kezdődik. Ezért a lektorált folyóiratcikket a szerző(k) utolsó saját változatának nevezzük, ugyanis addig a pontig nem éri a kiadót anyagi veszteség az ingyenes közreadással, hiszen még nem történt befektetése. (Forrás: Open Access)
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : * 1. Nyílt hozzáférés kezdeményezés Open Access Initiative (OAI) Készítette: Habók Lilla * 2. * 3. Ami idáig vezetett... Folyóiratárak növekedése -> Könyvtárak nem tudnak periodikumokat vásárolni -> tudományos publikációk, kutatások eredményei nem érik el a használókat -> Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés a szabad tájékoztatásért * 4. A tudományos folyóirat 17. sz. angliai tudósok levelezése -- kezdetek 19. sz. tudományos folyóiratokban publikálás - kutatók szervezetek rangjának mutatójává válik Lektorálás: értékelés, elismerés, hitelességvizsgálat, tudománytörténet, archiválás II. vh. után megnőtt kutatási aktivitás * 5. Mi az oka a drágulásnak? 1960-as és 70-es évek tudomány, technika gyors fejlődése; USA felsőoktatás fejlesztése Kutatói egyetemek, oktatóknak publikálási kényszer Túlnő a tudományos közlési kapacitáson Tudós társaságok átadják a folyóiratokat kereskedelmi kiadóknak, új lapok tudományos kiadás multimilliárdos, nemzetközi üzlet , monopóliummá vált kiadók Profit évente 20-40%-kal nő ~ luxustermékek * 6. * 7. Mit tudtak tenni a könyvtárak? Folyóirat-állomány megtartása céljából a monográfiákból szereztek be kevesebbet -> 2000-től szintentartás sem lehetséges, csökkennek az előfizetések -> tudományos világ, tudósok, könyvtárosok a tudományos források feletti ellenőrzést igyekeznek visszaszerezni a tudósoknak a kiadóktól * 8. Elektronikus hozzáférés nyomtatott folyóiratokhoz kapcsolódva van, de ez csak "status quo" rögzítés Megjelent a "self-publishing" - nem lektorált folyóiratokban publikáló szerzők munkáit is olvassák, idézik Új modellek: e-journal; p-e-journal, e-p-journal (hibrid); szerzői publikálás, tudományterületenkénti e-print tárhelyek * 9. E-print Eredetileg: szerzők által a kollégáik körében visszajelzés reményében szétküldött preprint + tudományos dolgozat kézirat formában Pinfield : az e-print kutatási anyagok, eredmények elektronikus változatát jelenti e-print-archívum -- dokumentumok nyilvánosan, online elérhető tárhelye Tárgykörök szerint/intézményi alapon Előny: jobb láthatóság, nagyobb idézettség, széles körnek gyorsan elérhető, hatékonyabb archiválás; megjegyzés fűzhető, reprezentál * 10. * 11. " Felforgató javaslat" 1994 Hernád István, VPIEJ-L levelezőlistán (Virginiai Műszaki Egyetem) tette közzé a tudósoknak a publikálatlan, lektorálás nélküli, eredeti műveiket, preprintjeiket egy világszerte hálózaton elérhető archívumban kellene tárolniuk Megjelenés után sem kivonható onnan (!) Cél: korlátozó copyrighttörvények jogszerű kikerülése -- ő maga tartja meg a szerzői jogot Vita: ARL által kiadott Scholarly Journal at the Crossroads c. könyvben * 12. Elektronikus archiválás Már 1994 előtt is létezett! önarchiválás révén egy digitális dokumentum letétbe kerül egy nyilvános elérésű intézményi weboldalon XML megjelenése -> metaadatcímkék hozzáfűzésével kereshetővé válnak Felület: Open Archives Initiative Szoftver: GNU Eprints (Massachusetts Institute of Technologyn, Southampton Egyetemen kidolgozása) * 13. Nyílt Archívumok Kezdeményezés http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm E-print tárhelyek közti együttműködés lehetősége * 14. http://eprints.org első ingyenes szoftver központi vagy megosztott, tárgyi vagy intézményi alapon szerveződő tárhelyek létrehozására * 15. Nyílt Hozzáférés támogatása Új típusú, csak elektronikusan megjelenő lektorált folyóiratok jöttek létre Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) - egyetemi könyvtárak és szervezetek tudományos kiadással foglalkozó szövetsége Cél: OA-archívumok támogatása Publisher Partners -- új folyóiratokat Alternative Partnerships -- felzárkózó alternatív orgánumokat Scientific Community Partnerships -- nonprofit információs portálokat, tudományos közösségeket (pl. Directory of Open Access Journals ) Leading-Edge Partnerships - új, lektorált elektronikus folyóiratok alapítását 1999-ben Create Change címmel kampány * 16. SPARC: http://www.arl.org/sparc/ * 17. CreateChange: http://www.createchange.org/ * 18. Budapest Open Access Initiative (BOAI) 2001 december, budapesti ülésszak -> 2002. február 14. Budapesti Nyilatkozat (mérföldkő!) Egyesítette, egy közös név alá vonta az addig szétszórtan létező tucatnyi kezdeményezést nemzetközi mozgalom lett Most: 4423 kutató és 395 intézmény csatlakozott SPARC Open Access Newsletter naprakészen tájékoztat * 19. Nyílt Hozzáférés Hírlevél: http://www.earlham.edu/~peters/fos * 20. Budapest Open Access Initiative http://www.soros.org/openaccess/ * 21. A BOAI üzenete Régi hagyomány (tudomány szabad terjesztése) + új technika (láthatóság) -> szabad hozzáférés révén kiteljesíteni küldetésüket Két stratégiát ajánl: Saját archiválás -- előfeltétele a teljes szövegű anyagok helyi dokumentumtára = " repozitóriuma " Alternatív folyóiratok -- ingyenes, nyílt hozzáférés, eltekint a szerzői jog átruházásától (díjazás nélküli szerző, lektor, szakértő, bíráló) * 22. Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés új viszonyt feltételez a tudományos munkák szerzői és a kereskedelmi kiadók között visszamenőlegesen is visszaszerezni a kiadóktól a szerzők cikkeikhez kapcsolódó jogát lehetővé tenni a cikkek újrahasználatát bármely nyomtatott műben, amelynek szerzője maga a kutató megengedi egy pdf-példány közzétételét az egyetemi, nem kereskedelmi honlapon, valamint egyetemi kurzushoz tananyagként való térítésmentes használatát Jó példa: Nature, Elsevier * 23. Önarchiválás célja a kutató eredményeinek maximális hatású terjesztése, az elérés maximalizálása saját szűkebb tudományos közösségének szánt kommunikációjában megvédeni kutatási eredményeit az impaktveszteségtől, amit az elérhetetlenség okoz nem kereskedelmi szerzők, elajándékozzák a munkájukat nemcsak a kiadóknak, hanem minden használónak * 24. Korlátozott hozzáférés * 25. Maximalizált hozzáférés * 26. Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Institute = OSI) konferencia 2003. Budapest Nyílt hozzáférés mint a tudományos publikálás egyik útja című üléssszak térség akadémiáit, tudományos intézményeit kívánta tájékoztatni az alternatív megoldásokról, amelyek É-Amerikában, Ny-Európában kialakultak gyakorlati tevékenységre is ösztönzött: Open Archives Initiative (OAI) programcsomag alkalmazására * 27. Nyílt hozzáférésű folyóiratok ( Open Access Journal ) ingyenesen tesznek hozzáférhetővé minőségileg ellenőrzött tartalmat Két publikálási modell: Támogatást/szponzori segítséget kap -- fedezi a szerkesztésnél felmerült költségeket, szabadon elérhetővé teszi a tartalmat, pl. D-Lib Magazine hozzáférés ingyenes, de a publikálásért fizetnie kell a szerzőnek vagy intézményének, pl. BioMed Central * 28. Nyílt hozzáférésű folyóiratok jegyzéke ( Directory of Open Access Journals = DOAJ) nyílt hozzáférésű folyóiratok láthatóbbá tétele * 29. Példák a Nyílt Hozzáférésre ANU (Australian National University) CODA (California Institute of Technology) DARE (Digital Academic REpositories) E-LIS (Library and Information Science) KOPS (Universität Konstanz repozitóriuma) OJS ( O pen J ournal S ystemst, vancouveri University of British Columbia) OpenURL - Herbert Van de Sompel (Ghenti Egyetem) és Oren Beit-Arie (Ex Libris) * 30. További eredmények 2003. első nyílt hozzáféréssel foglalkozó cikkek, támogatják a mozgalmat Nemzetközi és nemzeti kutatási projektek célozták meg az e-print-archívumok sikerének lehetséges akadályait (szerzői jogok, lektorálás, minőségi ellenőrzés, hosszú távú megőrzés) * 31. Mi a helyzet Magyarországon? Nyílt Társadalom Alapítvány Archívuma, kísérleti repozitórium Bibliográfiai adattárak: Akadémiai Tudományos Publikációs Adatbank; SzTE; PTE oktatóinak tára; MTA Atommagkutató Intézet Nemzeti Digitális Adattár (NDA) 2004-től http://www.nda.hu / Összegyűjtött cikkek: http://www.inaplo.hu/_intra/_digitalizalas/kulcs-nda_oai.html * 32. Nemzeti Digitális Adattár * 33. Régióban alternatív folyóiratok Central European Science Journals: Central European Journal of Mathematics, Central European Journal of Chemistry, Central European Journal of Physics * 34. Információs szakemberek feladatai saját intézményeikben nyílt hozzáférésű tárhelyeket építeni archívumok stabilitása nyílt hozzáférés előnyeit képviselni Kutatókat meggyőzni az előnyökről Teljesítmény hozzáférhetővé tétele (letöltések, hivatkozások) koordinálni a szerzői jogok kérdésével foglalkozó programokat Támogatni az elektronikus publikálást * 35. OA átfogó célja tudás demokratizálása méltányosan, igazságosan és demokratikusan elosztani/terjeszteni az információforrásokat * 36. Felhasznált irodalom A nyílt hozzáférés kezdeményezés: a tudományos kommunikáció új paradigmája/Bánhegyi Zsolt .- TMT, 53. évfolyam (2006) 3. szám (YIOTIS, Kristin: The Open Access Initiative: A new paradigm for scholarly communications) A tudományos publikálás és kommunikáció megújulása/Tóth Máté.- TMT 53. évfolyam (2006) 10. szám (CORREIA, Ana Maria Ramalho--TEIXEIRA, José Carlos: Reforming scholarly publishing and knowledge communication. From the advent of the scholarly journal to the challenges of open access ) * 37. Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Open Access Initiative) -- Kitekintés és körkép/ Bánhegyi Zsolt.- TMT 50. évfolyam (2003) 6-7. szám Lásd még: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Archives_Initiative
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Open Access folyóiratok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 37
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet