D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : folyoirat_digi_epa.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar folyóiratok digitalizálása, archiválása, szolgáltatása
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar folyóiratok digitalizálása, archiválása, szolgáltatása
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-08
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-04-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : on-line adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2013. április 8.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Sziveri János Intézetben, Veszprémben, 2013. április 8-án elhangzott előadás prezentációja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Országos Széchényi Könyvtár "Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis" nevű online adatbázisának, valamint a folyóiratok digitális archiválási és szolgáltatási gyakorlatának bemutatása.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A magyar folyóiratok digitalizálása, archiválása, szolgáltatása Sziveri János Intézet Veszprém, 2013. 04. 08. Kínálat Alapvetések Folyóirat digitalizálási projektek Digitális folyóirat nyilvántartás Digitális folyóirat nyilvántartás és archiválás Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) Helyzet, problémák, jövő Alapvetések 1. A nyomtatott sajtó az Internetre költözik A nyomtatott online változatai pl. Iskolakultúra, ItK Párhuzamos kiadástól az online kiadásig, pl. KSH kiadványok, MTA Közgazdaságtudományi kiadványok Eredeti online újságok, pl. Archeometriai Műhely, Argumentum, Gazdaságetika, "Folyamatos" újságok, a digitalizálttól az online-ig, pl. Magyar Könyvszemle, Unitárius Közlöny, Erdészeti lapok, Alapvetések 2. Mikrofilmezéstől a digitalizálásig Átfogó folyóirat mikrofilmezési projekt - leállt Babiczky Béla: Az országos állományvédelmi mikrofilmezési program és Nemzeti Könyvtárunk In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve. - (1965-1966) 1., p. 259. Digitalizálás alkalmi pályázatok, egyéb erőforrások alapján, szétszórt kezdeményezések, időleges projektfinanszírozás Országos nyilvántartás, koordináció hiánya! Folyóirat digitalizálási projektek 1. Pályázatok, közgyűjtemények, pl. IHM-ITP-8 "24. óra" - OSZK - "Országos Hírlap 1897-1899."; kétrétegű PDF technológia kidolgozása, alkalmazása NKA - "EME kiadványok" - OSZK Bethlen Gábor Alapítvány - EME, OSZK, Magyar Unitárius Egyház - "Unitárius folyóiratok", pl. Keresztény Magvető OKM - "Városi lapok" digitalizálása projekt - Kulturális Minisztérium - OSZK mikrofilmjeiről, pl. Szentesi lapok Folyóirat digitalizálási projektek 2. Szakmai, civil kezdeményezések, pl. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; hungarológiai folyóiratok Országos Erdészeti Egyesület - Erdészeti Lapok 1862- ; kivitelező MEK Egyesület, szolgáltató OSZK MEK Egyesület folyóirat digitalizációi ISZT támogatással, pl. Irodalomtörténeti Közlemények, 1891-2007. -> Magyar Iparművészet, 1897-1930. -> Természettudományi Közlöny, 1869-1900. -> Folyóirat digitalizálási projektek 3. Piaci vállalkozás, pl. Arcanum Adatbázis Kft Folyóirat digitalizálás nagyüzemben, üzleti alapon -> Állami pályázatok mentén, közgyűjteményi-, egyesületi megrendelésre Arcanum Digitális Tudástár (ADT); állami megrendelésre, korlátozott, felsőoktatási hozzáférés az EISZ keretén belül, jelenleg 33 cím, főként társadalomtudományi folyóirat (1,6 millió oldal) Folyóirat digitalizálási projektek 4. Külföldi kezdeményezések; pl. Határon túli magyar digitalizálás pl.; Erdélyi Magyar Adatbankban -> Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben -> Kolozsvári Egyetemi Könyvtár -> Külföldi folyóirat digitalizálási projektek, pl. Archive.org pl. by Google Hazánk, Biodiversity Heritage Library (BHL), pl. Földtani Közlöny Digitális folyóirat nyilvántartás 1. 1997-2006. Neumann Digitális Könyvtár - Webkat.hu - online folyóiratok cikk szintű nyilvántartása www.neumann-haz.hu - leállt www.webkat.hu - átvették 2003-2012(?). Nemzeti Digitális Adattár www.nda.hu - leállt 2008-2011. Országos Digitális Könyvtárkataszter konyvtarkataszter.eu - Nem indult el, leállt. Digitális folyóirat nyilvántartás és archiválás Előzmény: virtuális folyóiratok nyilvántartása a MEK-ben 1996-tól. Tervek az online folyóiratok nyilvántartására és archiválására az OSZK-ban 2001. Széchényi terv 2001. IKB pályázat 2002. EPA projekt terv 2002-2003. IKB támogatás - EPA fejlesztés Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) 1. 2004. az EPA.oszk.hu indulása Céljai: (bővebben) Az online magyar folyóiratok nyilvántartása A digitalizált magyar folyóiratok nyilvántartása A digitális magyar folyóiratok archiválása, szolgáltatása. Cikk-szintű visszakeresés biztosítása - ezt a funkciót később átvette a MATARKA és az EHM Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) 2. Nyilvántartás; az online, a digitális, a digitalizált, offline magyar folyóiratok nyilvántartása a teljességre törekedve - Bejelentő űrlap 1889 nyilvántartott távoli cím Archiválás; szűkebb körben (pl. napilapok, dinamikus lapok nem), a szerkesztőségekkel együttműködve a folyóiratok számonkénti archiválása 417 cím, 38 209 szám, 297 000 cikk Szolgáltatás; egységes szerkezetben, szám-, lehetőleg cikk szintű statikus archiválás, egységes tartalomjegyzékek (XML) alapján nyilvános szolgáltatás Helyzet, problémák, jövő A nyilvántartás problémái; folyamatos aktualizálás, szűkös erőforrások (az EPA jelenleg 3 fő!) Igény a külföldi folyóirat digitalizálások nyilvántartására, hazai archiválására, együttműködésekre - nincs elegendő erőforrás! "Archiválható" e-folyóiratok - dinamikus szolgáltatás - webarchiválás? - "Mi a MIA?" Magyar digitális folyóiratok - feltáró cikk adatbázisok (EHM, ODR-kereső, MATARKA) - EISZ ADT folyóiratok bekapcsolása
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: Képadatbázisok az OSZK-ban, avagy képek archiválása és szolgáltatása a XXI. században
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne