D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ktari_strategiak.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtári stratégiák
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtári stratégiák
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bognárné Lovász
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1972-
V I A F I d : 56149196672274792863
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-02-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Prezi Edu licensz
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártan általában
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stratégia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : menedzsment
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Könyvtári stratégiák, trendek bemutatása, külföldi példákkal illusztrálva.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Double click anywhere & add an idea Felsőoktatási Könyvtárak Szakkönyvtárak (Reseach and special libraries) Nemzeti könyvtárak Könyvtári stratégiák Általános trendek digitalizálásál online szolgáltatások könyvtár közösségi szerepe együttműködések fizikai tér fontossága kulturális globalozáció British Library 2008-2011 elektronikus információk gyűjtése, e-gyűjtemény létrehozása A digitális infrastruktúra kiépítése - Planets (Preservation and Long-term Access through Network Services) A használók számára elérhetőbbé tenni a tartalmakat A tárolás és megőrzés új lehetőségei - Boston Spa raktár az újságok megörzése az angliában folyó kutatások segítése innovatív szolgáltatásokkkal és integrált folyamatokkal a bl szervezetének fejlesztése Boston Spa -látványterv Royal Library, Dánia 2008-2011 National Library, Norway 2009-2010 High North pilot project Elérendő célok - A könyvtár növekvő szerepe a tanítás és tanulás folyamatában. Személyes könyvtáros szolgáltatás - A különleges és egyedi állományrészek növekvő elérhetősége az egyetem tanuló és dolgozói számára és világhálón keresztül mindenki számára - a könyvtári környezet a tanulás, kutatás, oktatás és együttműködés inspiráló és produktív helyszíne legyen. Yale University Library 2009-2015 Cambridge University Library Stratégiai terv 2006/7 - 2010/1 - A világszínvonalú állomány erősítése - Növelni az állomány és egyéb információs források elérhetőségét - A kutatás és tanulás helyszínének optimalizálása - az állomány megfelelő tárolásának és megőrzésének biztosítása - a megfelelő technikai infrastruktúra biztosítása - partnerkapcsolatok és együttműködések kialakítása - a magas színvonalú személyzet biztosítása Tampere University Library Strategy 2010-2015 A szakkönyvtári, kutató könyvtári minőségét helyezik előtérbe Stratégiai célok - A jó minőségű állomány elérhetősége és használhatósága - A szakértő szervezet kialakítása, a munkahelyi környezet kialakítása - Kreatív tanulási környezet biztosítása - Kutatási folyamat támogatása, az egyetemi kiadványok elérhetősége, a kutatási eredmények elérhetővé tétele - Innovatív szolgáltatás kultúra Közelebb kerülni a nem szakmai körökhöz a információ és a tudás stratégiai fontosságának hangsúlyozása - marketing, pr intézményi, intézeti tudásbázisok létrehozása National library is also University Library for the University of Copenhagen within the humanities, law, social sciences and theology. National Deposit Library for international organizations, the Danish Museum of Books and Printing, the National Museum of Photography, and the National Archive for manuscripts and archives of Danes of cultural significance. National centre for paper and photographic conservation. In 1993 the preservation activities were reorganized. Digitalizálás - nemzeti kulturális örökség kutatási, oktatási feladatok ellátása Kulturális életben is fontos szerepe ügyfélelégedettségi vizsgálatok Nemzeti stratégiák I. A Norvég könyvtári rendszer tartalma és szolgáltatásai Digitális tartalom és webes szolgáltatások Könyvtárak mint tanulási forrásközpontok fejlesztése kultúra és irodalom terjesztése társadalmi elfogadás és integráció könyvtárak - levéltárak- múzeumok - helytörténet börtönkönyvtárak Norvégia Finn közkönyvtári stratégia 2015 Korszerűsített infrastruktúra digitális információ szolgáltatás könyvtári és információs szolgáltatások értékelése a különféle könyvtártípusok együttműködése szakmai kompetencia növelése A fiatalokat, a jövő adófizetőit kell meggyőzni Mindenkinek alapvető joga az információhoz való hozzájutás Nagy Britannia - "Framework For the Future" program Hozzáférés minden könyvhöz Korai olvasásfejlesztési programokba. Iskolás korú gyermek - házifeladat-klubhoz, nyári programokon,olvasói csoportokban. Sure Start program (biztos kezdés) Felnőtt -személyre szabott intenzív segítség Közkönyvtárak - felsőoktatási könyvtárak és továbbképzést szolgáló könyvtárakban őrzött dokumentumok "A könyvtárak továbbra is olyan helyek maradnak, ahol bárki tanulhat, felfedezhet, véleményt alkothat vagy a képzeletét "dolgoztathatja", anélkül, hogy kérdésekkel zaklatnák, olvasójegyét kérnék vagy előzetes bejelentkezést követelnének meg tőle." Tanulási vagy képzési lehetőségeket keres, tanácsot kaphat a könyvtártól a tanfolyamokra, kurzusokra nézve. Közösségi információtartalmat szeretne létrehozni, szolgáltatni és kezelni. Bármely állampolgár on-line kapcsolódhat a kormányzati szolgáltatásokhoz, részt vehet a vitákban és konzultációkban a könyvtár révén. Országos on-line tájékoztatási szolgáltatáson keresztül. Szolgáltatások a könyvtár épületében és akár külső helyszíneken. Norwegian Nationwide Library -Norvég Országos Könyvtár Főbb fejlesztési területek I. A Norvég könyvtári rendszer tartalma és szolgáltatásai II. A norvég könyvtári rendszer szervezeti egységeinek erősítése és fejlesztése III. Szakértelem és kutatás könyvtári környezetben II. A norvég könyvtári rendszer szervezeti egységeinek erősítése és fejlesztése fizikai terek használóbarát könvytári rendszer eszközök és módszerek a könyvtári tevékenység javítására és mérésére III. Szakértelem és kutatás könyvtári környezetben általános szakértelem megújítása tudásmegosztás erősítése Ajánlott olvasmányok Németh Márton:Sratégiai tervezési körkép az észak-európai könyvtárügyről. In:3K 2010. 10.p.35-42. Könyvtári Intézet weboldala Dánia fizikai és online tér egyaránt fontos kultúra és oktatás együttese az állampolgárok változatos igénye a szórakozásra, informálódásra, tanulásra virtuális hálózatok http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/strategy1115/strategy1115.pdf http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/2020vision/themes/index.html http://www.lib.cam.ac.uk/strategic_framework.pdf
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mader Béla: A könyvtár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 50
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 51
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne