D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Maria_anna_1902_52.jpg
C Í M 
F ő c í m : Habsburg-Tescheni Mária Anna főhercegnő
B e s o r o l á s i   c í m : Habsburg-Tescheni Mária Anna főhercegnő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hogyisne
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-14
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 1902/52
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : ...
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ez a kép közkincs, szabadon felhasználható: alkotója több mint 70 évvel ezelőtt elhunyt, a védelmi idő lejárt.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Anna (Ausztria: főhercegnő) (1882-1940)
V I A F I d : 305178813
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1902
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Habsburg-Tescheni Mária Anna főhercegnő (1882-1940), Habsburg-Tescheni Frigyes főherceg leánya, Illés Bourbon-pármai herceg felesége.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mária Anna Izabella főhercegnő a Habsburg-Lotaringiai-ház tescheni ágából származott. 1882. január 6-án született a felső-ausztriai Linzben, szüleinek második gyermekeként.
Édesapja Habsburg-Tescheni Frigyes osztrák főherceg (1856-1936) volt, Károly Ferdinánd főherceg (1818-1874) és Erzsébet Franciska Mária főhercegnő (1831-1903) legidősebb fia, anyai ágon József nádor unokája, apai ágon Károly főherceg-tábornagy unokája, Teschen harmadik hercege, cs. és kir. tábornagy, 1914-1917 között az Osztrák-Magyar Monarchia haderőinek főparancsnoka.
Édesanyja Isabella von Croÿ-Dülmen német hercegnő (1856-1931) volt, Rudolf Maximilian Constantin von Croÿ herceg és Natalie de Ligne hercegnő leánya. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Habsburg-Tescheni Mária Anna főhercegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Illés Bourbon-pármai herceg (1880-1959)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 989x1675 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella