D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2143.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/025800/025840/2143_kiskep.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009969
C Í M 
F ő c í m : "Sájn-bankó" 1813-ból
B e s o r o l á s i   c í m : Sájn-bankó 1813-ból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : pénz
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar művelődéstörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar művelődéstörténet
S z e r z ő : [szerk.] Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér, Varjú Elemér
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2003
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 68 7
T e c h n i k a : nyomat
T í p u s : kézikönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
T É M A 
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Gazdaságtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bankjegy
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : papírpénz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1813
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Sájn-bankó" 1813-ból.
(Magyar Nemzeti Múzeum.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1810-ben a bankóforint helyébe, azok háromszoros értékét képviselő váltócédulák (Einlösungsschein) kerültek, de ez a rendelkezés nem érte el az óhajtott célt, mivel az újkibocsátású fizetőeszköz mennyiségét a pátens nem korlátozta. A következő évben, 1811-ben bekövetkezett a teljes eréllyel végrehajtott devalváció. A forgalomban levő pénzjegyek névértékének négyötödét elvesztették. 1812 végéig a bankópénzt a forgalomból kivonták és a kibocsátásra kerülő váltócédulák összegét 212 millió forintban állapították meg.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ungár László: Kapitalisztikus gazdálkodás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : "Sájn-bankó" 1811-ből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 728x474 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella