D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : BALPART_0276_cr.jpg
C Í M 
F ő c í m : Wlassics Gyula
B e s o r o l á s i   c í m : Wlassics Gyula
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-01-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai - Salamon Ny., 1905
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wlassics Gyula (1852-1937)
V I A F I d : 46458745
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zalánkeméni Wlassics Gyula báró jogász, közjogi író, miniszter, az MTA tagja. Édesapja Wlassics Antal, törvényszéki elnök, édesanyja Berzseny Mária volt. Két éves korában a család Nagykanizsára költözött, így Wlassics itt kezdte iskoláit. Az elemi után szülei a nagykanizsai piarista algimnáziumba (1862-1866) íratták, az 5. osztálytól már a budapesti főgimnáziumban végezte tanulmányait (1866 - 1870), majd az érettségi után a pesti és a bécsi egyetemet látogatta. Közben több európai körutat tett és a magyar történelmi irodalommal foglalkozott. Az ügyvédi diploma megszerzését követően 1875-től bíróként tevékenykedett Budapesten, 1877-ben Perczel Béla, akkori miniszter által az Igazságügyi Minisztérium törvényelőkészítő osztályán kapott fogalmazói állást. 1882-től komáromi adóügyész, 1886-tól budapesti alügyész (később miniszteri titkárrá, 1896-ban budapesti helyettes királyi főügyésszé léptették elő) lett, de ez idő alatt végig az Igazságügyi Minisztérium kodifikáló osztályán működött. Pauler Tivadar és Fabinyi Teofil megbízásából főleg a bűnvádi eljárásról szóló, de emellett más törvényjavaslatok szerkesztésével foglalkozott. Több alkalommal mondott vádbeszédet a sajtóbíróság előtt és tevékenyen részt vett a jogászgyűléseken is. 1890 - 1895-ben a budapesti egyetem a büntetőjog rendes tanárának nevezték ki. 1892-ben, 1895-ben, 1896-ban és 1901-ben a Szabadelvű Párt programjával a csáktornyai választókerületben nyerte el a lakosság bizalmát. 1905-ben az Országos Alkotmánypárttal Pécsett szerzett mandátumot. Az első Wekerle-kormány lemondása után a király 1895. január 15-én őt hívta meg a vallás- és közoktatásügyi székbe, amit Wlassics el is fogadott. Több mint nyolc évig töltötte be ezt a hivatalt (1903. november 3-ig). Miniszterként ő képviselte a főrendiházban a vallás szabad gyakorlásáról és az izraelita vallás recepciójáról szóló javaslatot, mely a Wekerle-kormány alatt megbukott. Része volt a három év (1895-1898) alatt 600 népiskola létrehozásában, az egyetemen a bölcsészeti, a gyógyszerészi, illetve az orvosi szakok megnyitásában. Az előoktatás céljára három leánygimnáziumi tanfolyam megnyitását engedélyezte. Megindította a múzeumok és a könyvtárak egységes országos szintű szervezésének megalakítását, s a szabadságharc emlékeit magába foglaló 1848/49-es ereklyemúzeum megőrzéséért magánkézből állami tulajdonba vette. Mint ezzel, mint a Münchenből visszaérkezett híres Hunyadi-levéltár anyagával a Nemzeti Múzeumot gazdagította. Olyan törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, mely szerint a Magyarországon nyomtatott, vagy kiadott nyomdatermékekből a nyomtató, illetve a kiadó egy-egy példányt köteles ingyen beszolgáltatni a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a Magyar Tudományos Akadémiának. Ezt az Országgyűlés el is fogadta és törvénnyé emelte. A millennium alkalmával tervezett Szépművészeti Múzeum felállítása mellett művészeti programjának fő pontja volt egy magyar képzőművészeti akadémia megalapítása, melynek szervezését a művészvilág lelkesen támogatta. 1897-ben felszólította az MTA-t a magyar nyelv szótárának átdolgozására. A katolikus papság kongruájának és egyéb felekezetek lelkészei fizetésének rendezése végett kimerítő törvényjavaslatot dolgozott ki. A király 1896-ban valóságos belső titkos tanácsosi méltósággal, 1897-ben pedig az első osztályú Vaskorona Renddel tüntette ki. 1903-1906-ig ismét tanított az egyetemen. 1906-tól 1933-ig a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság elnöke, a Lipót Rend nagykeresztese, 1918-ban a főrendiház, 1927-1935-ben pedig a felsőház elnöke, 1923-tól a Hágai Bíróság tagja volt. 1916-ban bárói rangot kapott. 1926-ban a Magyar Érdemkereszt nagykeresztjét, 1930-ban a Magyar Corvin-láncot is megkapta. 1886. május 6-tól az MTA levelező, 1892. május 5-től rendes, 1901. május 10-től igazgató tagja, 1898. május 6-tól 1901. május 10-ig másodelnöke volt. Irodalmi munkásságát az MTA nagyjutalmával tüntették ki 1920-ban. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Veres: Báró Wlassics Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1066x1248 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn