D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1277058848.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szumóbirkózó
B e s o r o l á s i   c í m : Szumóbirkózó
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hegyeklánya
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-06-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-06-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dongó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kék dongó (Xylocopa violacea Fabr.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kék fadongó aránylag hangos közeledtére, a lódarazsakkal járó veszedelmekre gondolhatnánk. Pedig a fadongó még fészke közelében sem támad, legfeljebb közelítő repülésekkel próbálja távol tartani a tolakodót. Kb 20 mm-es, méh szerű hártyásszárnyú. Acélkék ibolyás árnyalattal csillogó szárnyai is jól megkülönböztetik a többi bundás méh-től. A hím csápjának hegye S alakúra görbült és utolsó két íze vörösessárga. Általában áttelel és ha a tavaszi napsugár a szunnyadó rovarvilágot ismét életre kelti, a dongók is előbújnak rejtekeikből és éles zümmögés közben röpdösik körül a virágzó fűzfákat. Korhadt fatörzsekben, fabódék kiszáradt oldalfalában, régi villanyoszlopokban kaparja ki függőleges járatait. Bölcsőibe virágpor-nektár keveréket hord lárvája számára: Ha alkalmas járatot készített, annak fenekére, sokszor 30 cm mélyen, bizonyos mennyiségű mézet és virágport csöpögtet, aztán annak tetejébe rakja petéjét. Amikor ez megtörtént, összeragasztott faforgácsokból fedőt készít. Ezzel az első kamrát, vagyis sejtet lezárja és elkészíti annak boltozatát is. Kedvező időjárás esetén megszakítás nélkül végzi munkáját mindaddig, míg az egész járatot hasonló sejtekkel, amelyeket rekeszekkel választ el egymástól, ki nem tölti. Néhány nap sem telik bele és a petékből kikelnek az álcák. Görnyedten fekszenek kamrájukban és 3 hét leforgása alatt annyira megnövekednek, hogy kitöltik a kamra egész üregét, közben pedig körülöttük felhalmozódik bélsaruk. Ekkor megjött az ideje annak, hogy bebábozódjanak. Ez meg is történik és az állat rövid bábállapot után elhagyja fészkét. (Forrás: hatlabu_birodalom.abbcenter.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : sz.katka: Tavaszi zsongás Kerékhegyen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1377x1076 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán