D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sz90.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/002300/002382/sz90_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyről
B e s o r o l á s i   c í m : Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Róm. kath. templom
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y e : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2003
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Üdvözlet Hódmező-Vásárhelyről
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ca 1910]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : Németh László Városi Könyvtár, Tornyai János Múzeum, Kovács Ferenc gyűjteménye
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták : Képes lapok a 19-20. századból
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Róm. kath. templom
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Belváros - Andrássy utca

A katolikus templom 1910 körüli felvétele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Katolikus templom

Hódmezővásárhely határában a középkorban tizenöt templom állt. A török uralom alatt ezek a falvak elnéptelenedtek, elpusztultak. Egyedül Csomorkány templomának romfalai maradtak fönn és néhány épület alapjának maradványait, töredékét tárta föl az ásatás. Az elpusztult egykori templomos községek emlékét határrészek helynevei őrzik: Szentkirály, Gorzsa, Kopáncs, Solt, Kutas stb. A reformáció idején a város lakosságának jelentős része áttért az új hitre. Ez időben a Solti halmon állt "kőképhez", a szájhagyomány szerint, búcsújáró helyként jártak a környék katolikusai. Még a 18. század elején is viszonylag kevés katolikus élt a városban, akiket azonban a város új földesura, gróf Károlyi Sándor jelentősen támogatott, és 1727-ben felállította az önálló hódmezővásárhelyi plébániát. 1723-ban Széplaky János birtokkormányzó a kegyúr utasítására a Kinizsi és Károlyi utca találkozásánál kápolnát építtetett, amelyet azonban hamarosan lebontottak, és 1731-ben, ugyancsak gróf Károlyi Sándor költségén a Szentháromság tiszteletére újabb templomot építtettek a mai Andrássy utca elején. Ez sem bizonyult azonban megfelelőnek, ezért új, szilárd építőanyagú templom építésére indult kezdeményezés. Ennek megvalósulását segítette az is, hogy a Hódmezővásárhelyen kibontakozott Pető-féle utókuruc-lázadás rossz fényt vetett a város református elöljáróira. Ennek megváltoztatására 1752-ben fölajánlották a földesúrnak, hogy pénzügyi segítséget (4000 forint) és igás, valamint gyalogrobotot nyújtanak egy új katolikus templom építésére. (Ezáltal a város megmenekült Mária Teréziának a földdel egyenlővé tételt kimondó rendelete végrehajtásától.)

Az 1754-ben elkezdődött építkezést 1758-ban befejezték, és a régebbi vályogfalú, nádtetős templomot egyidejűleg lebontották. A katolikusok létszáma a Lakhat és a Lóger városrészek 18. századi betelepítésével erőteljesen növekedett. Ez szükségessé tette a barokk stílusú egyhajós templom bővítését, amely Ybl Miklós tervei szerint 1860-ban, két oldalhajó építésével megtörtént. Az így kialakult templom hossza 36 méter, szélessége 27,5 méter, magassága 12 méter, a torony magassága 24 méter. Az épület a barokk és a klasszicista stílusjegyeit hordozza. A rizalitok volutái, a homlokzaton elöl és hátul, barokkosak és harmonizálnak a középhajó homlokzatával. Klasszicista hatást mutat a szimmetria és az alakítás egyszerűsége. A főhajó fiókos dongaboltozatú, az oldalhajók csehsüveg boltozatúak. A szentély ablakai színes üvegűek. A főoltár barokk Szentháromság képe Maulbertsch hatást mutat. Ugyancsak a barokk korból származnak a Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázoló, Inzám János alkotta szobrok. Szintén az ő alkotása a szépen faragott szószék 1760-ból. A mellékoltár Nepomuki Szent János festménye 1788-ból való.

Az oltárépítmény Szent Péter és Szent Pál szobrait Csajághy Márton és neje 1873-ban bécsi kiállításon vásárolták és ajándékozták a templomnak. A Mária oltár 1903-tól a Domonkos nővérek intézetének kápolnájában állt, és onnan 1950-ben helyezték át a templomba. Jézus keresztútjának 14 képe, valamint a templombelsőben lévő többi szobor a 19. század végéről származik. A templomkert főutcához közeli részén 1796-ban fölállított keresztet 1966-ban a templom mögé, a szentély falához helyezték át. A templomkertet körülvevő, alacsony, szecessziós vonalvezetésű műkőkerítést az 50-es években lebontották. A templomkert nyugati részén helyezték el 1972-ben Probstner János 3 pirogránit oszlopos emlékművét a Majolikagyár alapításának 60 éves évfordulója alkalmából. A templom szentélyétől jobbra állították föl 1977-ben Péter Zsuzsa Pásztor című bronzszobrát, mely a jópásztor gondolat jegyében szellemével kapcsolódik a templomhoz.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 337x523 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella