D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_zimanyi_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zimányi József
B e s o r o l á s i   c í m : Zimányi József
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Atomfizika, molekuláris fizika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zimányi József (1931-2006)
V I A F I d : 23571586
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 26/2-5-2
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zimányi József Széchenyi-díjas magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A magyarországi magfizika és nagyenergiájú fizika egyik úttörője. Édesapja főkönyvelő volt. Pestújhelyen, majd a zuglói Bosnyák utcában laktak. 1942-ben vették fel a budapesti Piarista Gimnáziumba, itt érettségizett 1950-ben (akkor már az államosított gimnázium neve Ady Endre Gimnázium). A fizika területére Bay Zoltán 1947-es holdradar-kísérlete vonzotta. Rendszeres KöMaL-megoldó volt, a legjobb helyezettek között volt. Otthon elektronikai bütyköléseket végzett. 1950-ben indult az ELTE fizikus szakját kezdte el, hamar kitűnt felkészültségével és kiváló képességeivel. Ezen az évfolyamon tanultak a magyar magfizika olyan meghatározó személyiségei, mint Németh Judit és Lovas István, akikhez barátság fűzte. Az ELTE-n élénk szemináriumi élet folyt, amelyen tanárok és hallgatók sokszor közösen dolgozták fel a legfontosabbnak tartott tudományos cikkeket. Professzorként Jánossy Lajos, Novobátzky Károly, Pócza Jenő, fiatal tanársegédként Marx György tanította őket. 1954-ben, az egyetem befejeztével - az akkor az államvizsga előtt szokásos egy év gyakorlatként - az egyetemen szeretett volna maradni, és elméleti fizikával foglalkozni, de a KFKI-ba helyezték, mint kísérleti fizikust. Ő itt a Simonyi Károly vezette Atomfizikai Osztályt választotta. A következő évben itt kapott állást a sikeres diplomázás után. Kezdetben a gerjesztett atommagok spinjét és paritását vizsgálta. A kísérlet mellett az elméletre is nagy hangsúlyt helyezett. Egy Van de Graaff-gyorsító épült a KFKI-ban, mely a 70-es években a legfontosabb kutatóeszközzé vált. 1956-ban röplapokat gyártott és szállított. Több évig nem utazhatott "nyugatra" és nem tölthetett be vezető pozíciót. A számítástechnika fizikai alkalmazásának ő lett az egyik hazai úttörője. Bencze Gyulával kidolgoztak egy statisztikai módszert, amellyel a közbenső sugárzási folyamatok hatását lehetett kiátlagolni. 1972-ben szerezte meg a fizikai tudományok doktora fokozatot A töltésfüggő kölcsönhatások szerepe a magreakciókban című disszertációjával. 1969-ben kapott engedélyt, hogy ellátogasson a Niels Bohr Intézetbe. Ez az utazás meghatározó volt számára, és visszatérő vendég volt ott. Ott - Koppenhágában - szeretett bele a nehézion-fizikába. 1978-ban publikálták a Bondorf-Garpman-Zimányi-féle hidrodinamikai modellt, amely a nehézion-ütközésekben keletkező tűzgömb időbeli fejlődését írja le. Ezt további komoly eredmények követték. 1986-ban a Brookhavenben működő AGS gyorsító kísérleteit követve kezdte el vizsgálni a kvark-gluon-plazma elméletét. Szorgalmazta a CERN-hez való hivatalos csatlakozásunkat, tudta, hogy ez a magyar kutatók fontos érdeke. A csatlakozás 1992-ben valósult meg. Aktív tagja volt az NA49 kísérletnek. Építési fázisában tagja volt az LHC ALICE-kísérletének is, ennek elindulását nem érte meg. Tagja volt továbbá a Brookhaveni RHIC-gyorsító PHENIX-kísérletének is. Ő és a tanítványai eredményeit dicséri, hogy a másfél évente rendezett nemzetközi Quark Matter konferenciát 2005-ben Budapest látta vendégül. A Magyar Tudományos Akadémia 1990-ben választotta levelező, majd 1995-ben rendes tagjává. Széles körű tudományos vezetői, tudományszervezői munkát vállalt, aktívan részt vett a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. 1973-tól tizenegy éven át vezette a KFKI RMKI Elméleti Osztályát, az intézet Tudományos Tanácsának 1991-tól haláláig volt elnöke. A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítésén munkálkodó Nemzetközi Fizikus Műhelynek (NEFIM) 1984-85 között társelnöke, 1989-92 között ügyvezető elnöke. Fontos szerepe volt az OTKA felépítésének és működésének kialakításában, 1991-1998 között elnöke volt az OTKA Élettelen Természettudományi Szakkollégiumának. 1998-ban megkapta az OTKA Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díját. Sokat tett azért, hogy Magyarország 1992-ben tagjává váljék az európai nagyenergiás kutatóközpontnak, a CERN-nek. Magyarország tudományos képviselőjeként évekig részt vett a CERN Council munkájában, tagja volt a Magyar CERN Bizottságnak. Meghívott vendége volt a Nuclear Physics European Collaboration Committee (NuPECC) üléseinek. A 2001 óta a KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézetében megrendezett iskolát a tiszteletére nevezték el Zimányi József Nemzetközi Téli Iskolának. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Renner János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn