D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : putnok_epuletek1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Putnok
B e s o r o l á s i   c í m : Putnok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Épületek
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Putnok
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halastó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Putnok
G e o N a m e s I d : 716247
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Gömör és Kishont vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Halastó. Róm. kat. templom. Régi fürdő. Hősök szobra.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Putnok, "Gömör fővárosa" a történeti Gömör-Kishont vármegyében, a szlovák-magyar határ mentén terül el. Egyes feltételezések szerint már a neolit korban lakott hely volt. Népvándorlás kori adatok nincsenek. A helység neve szláv eredetű, és valószínűleg "utas"-t, "útmenti"-t jelent. Az államalapítás idején Putnok királyi birtok volt, első ismert népessége a XI. századból az erdőóvóké. A gömöri váruradalom része, később székhelye volt, kedvező fekvése miatt hamarosan királyi vámszedőhely lett. Első ismert okirata 1283-ból származik, amikor IV. László király a Rátolth nembeli Olivér két fiát ajándékozta meg hű szolgálataikért Putnokkal és a hozzá kapcsolt birtokokkal. A két fiú közül Miklós volt az, aki 1286-ban plébániát alapított, udvarházat épített. Leszármazottai 300 éven át voltak a vidék urai. 1427-ben már állt a putnoki vár, mely a későbbiekben gyakran cserélt gazdát, végül a Serényiek, akik 1717-ben lettek a város hűbérurai, 1834-ben kastélyt építettek romjai helyén. A kastélyon kívül érdemes megnézni a római katolikus templomot, a Gömöri Múzeumot és a Holló László Galériát. A város jeles szülötte volt Tóth Ede népszínmű-író, "A falu rossza" c. mű szerzője.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gömör és Kishont vm.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1100x684 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer