D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mad_elemiiskola1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mád
B e s o r o l á s i   c í m : Mád
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : M. kir. áll. el. iskola
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1930-11-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Üdvözlet kelte
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Mád
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], 1930 [?]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elemi iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mád
G e o N a m e s I d : 3117735
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zemplén vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : M. kir. áll. el. iskola.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mád a megye középső részén, a Zempléni-hegység déli lábánál elhelyezkedő nagyközség, Tokaj-Hegyalja egyik legjelentősebb települése. Már a legrégebbi korokban is lakott volt. 1566-ban a török porig égette a települést, de az újjáépítés után ismét fellendült a szőlőművelés és a bognármesterség. A XVI. század végén már Zemplén egyik legnépesebb községe volt. 1629-ben mezővárosi rangot kapott. A hagyományok szerint a Martinovics-féle összeesküvést a mádi Batthyány-ház pincéjében leplezték le. A napóleoni háborúk idején, 1809-ben Mád volt a zempléni nemesi hadak gyülekezőhelye. A XIX. század végén az országszerte pusztító filoxéra-járvány Mádot sem kímélte, meghiúsítva így a következő évek bortermelését és kereskedelmét. A szőlőművelés csak a két világháború között lendült fel újra. Mád mind a mai napig jelentős szőlő- és bortermelő település. Lakói híven őrzik régi hagyományaikat, népművészetüket. A község főutcájának számos épülete a felvidéki építészeti stílust képviseli. A lakóházak alatt kiterjedt pincerendszerek húzódnak, melyek nemespenésszel borított falai érlelik a híres hegyaljai bort. A Rákóczi úton számos nevezetes épület áll, köztük a Máriássy család barokk lakóháza (XVIII. sz.), Aspremont herceg kúriája (1755), vagy a református templom. A Táncsics úton találjuk a XVIII. századi, copf stílusban épített zsinagógát. Érdekes látnivaló a tállyai út mentén látható egykori dézsmaházak egyike, a XVIII. századi Cicvár.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zemplén vm.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mád : M. kir. állami elemi iskola
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1096x684 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer