D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : berzeviczy_gergely.jpg
C Í M 
F ő c í m : Berzeviczy Gergely
B e s o r o l á s i   c í m : Berzeviczy Gergely
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Lenhardt
U t ó n é v : Sámuel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-11-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Levélben értesítsen engem!
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Levélben értesítsen engem! : kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról
S z e r z ő : [szerk.] Deák Eszter és Zvara Edina
M e g j e l e n é s : [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2012
E r e d e t i   I S B N : 978 963 09 7439 4
L e l ő h e l y : https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3446969
T í p u s : könyv
S z e r z ő : Lenhardt Sámuel
M e g j e l e n é s : 1808
T í p u s : grafika
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Kisnyomtatványtár
M e g j e g y z é s : Képanyag: Deák Esztertől
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Közgazdasági elméletek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Berzeviczy Gergely (1763-1822)
V I A F I d : 18361923
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : közgazdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1805
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Berzeviczei Berzeviczy Gergely
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Berzeviczei és kakaslomniczi Berzeviczy Gergely (Kakaslomnic, 1763. június 15. - Kakaslomnic, 1822. február 23.) felvilágosult szellemű magyar közgazdasági író, evangélikus egyházkerületi felügyelő."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Berzeviczy_Gergely)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berzeviczy Gergely: Kéziratos előszó Berzeviczy Gergelynek a magyarországi parasztság helyzetéről és jelleméről (De conditione et indole rusticorum in Hungaria) írt, a cenzúra által elnyomott munkájában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1788x3034 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna