D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : bobak_kasza_filologia.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az MI lehetőségei a kora újkori filológiában
B e s o r o l á s i   c í m : MI lehetőségei a kora újkori filológiában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Johannes Michael Brutus Rerum Ungaricarum libri kéziratának digitális kiadása
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bobák
U t ó n é v : Barbara
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kasza
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1974-
V I A F I d : 60145003767561341082
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-03
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Bobák Barbara, Kasza Péter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Mesterséges intelligencia
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomtudomány általában
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mesterséges intelligencia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szöveg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felismerés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az MI lehetőségei a kora újkori filológiában: Johannes Michael Brutus Rerum Ungaricarum libri kéziratának digitális kiadása
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az MI lehetőségei a kora újkori filológiában: Johannes Michael Brutus Rerum Ungaricarum libri kéziratának digitális kiadása NETWORKSHOP 2022. április 21. Bobák Barbara-Kasza Péter (SZTE-OSZK) Sajtóhírek "csákánnyal verték szét a gyulai várkapitány fejét" Gian Michele Bruto (Brutus) (1517-1592) Vándorhumanista, elismert történetíró 1571-ben Erdélybe hívják 1574-től Báthory István erdélyi fejedelem, 1576-tól lengyel király udvari történetírója Feladata: Magyar történelem Bonfini utáni szakasza (1490-1571) Rerum Ungaricarum Libri 1586-ig, Báthory haláláig Krakkóban él: a műve elkészül, de nem jelenik meg Fordulat: 1587-ben Habsburg szolgálatba lép 1592: Erdélyben hal meg Toldy Ferenc és az editio princeps Kéziratok A trentói kézirat jelentősége Toldy-Nagy-féle kiadás: 1-14. könyvek 13-14. kifejezetten töredékes Több könyvből hiányoznak oldalak Időhatár: 1490-1552 Éppen a klasszikus kortörténet hiányzik Trentói kézirat: 1-20. könyv Megvan az eleje Praefatio Legalább hat könyvnyivel bővebb Alig vannak hézagok. 2200 oldal kézirat Időhatár: 1490-1566 Autográf javítások a T-ben Fázisfotók A nyúlon túl... Transkribus Online szolgáltatás nyomtatott szövegek és kéziratok felismertetésére és átírására OCR és HTR modult tartalmaz Felhasználóbarát grafikus felület - "ingyenes" Transkribus Kézirat átírattatása: Szegmentálás Nyelvi modell választása ( adott nyelv és személy karakterkészleti sajátosságainak felismertetésére szolgál, min. 15 ezer szó) HTR futtatása Kézi javítás Brutus kézirat Kb. 2000 oldalból 200 oldal kézi átírása >> Nyelvi modell építése Brutus nyelvi modell Köszönöm a figyelmet! Kapcsolat: digiphil@abtk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szűcs Kata Ágnes, Mihályi Eszter: Automatikus kézírás-felismertetés Kiss József levelezésén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop 2022 konferencia
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna