D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1263841248.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kinn a vízből
B e s o r o l á s i   c í m : Kinn a vízből
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : drkatona
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-04-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-01-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Falusi turizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : malom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ipari épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tata
G e o N a m e s I d : 3044083
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vízimalom nyugdíjban. Kerekei már kinn vannak a vízből. Nem kell dolgozniuk, nem kell őrölniük. A vizet elterelték, ne is zavarja a nyugdíjas kerekek pihenését.
Tatai vízimalmok története A vízimalmok magyarországi elterjedését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az oklevelek említése szerint Szent István uralkodását követő évtizedekben a tatai apátság területén lévő forrás vize hajtotta a kolostor malmát. Száz évvel később, 1388-ban Zsigmond király által kiadott Péter nevű apát beiktató oklevele kilenc működő és egy romos vízimalmot sorol fel a helyük megjelölésével. Elmondhatjuk, hogy Zsigmond uralkodása idején Tatán a malomipar virágzásnak indult. Mátyás király uralkodásakor Bonfini Tatáról a következőket írja: "A víz lefolyásánál gabonaőrlő malmok vannak, sorjában kilenc. Ezek a várhoz tartoznak, háborúban sem szakíthatók el tőle." A török hódoltság alatt a tatai vízimalmok a Cifra-malom kivételével elpusztultak. A XVIII. század elején a lerombolt malmok közül az 1720-as évek közepéig hetet rendbehoztak. A molnár céh 1716-ban alakult meg, céhszabályzatuk húsz cikkelyt tartalmazott. A pecsétnyomójuk 1761-ből, a céhládájuk és a céhjelvényük 1795-ből való, melyek a Kuny Domokos Múzeum állandó kiállításán láthatók. Tatát a környező falvakkal Esterházy József gróf 1727-ben megvásárolta. A jószágkormányzó ez év nyarán a grófnak írt levelében intézkedéseiről beszámolt: "...Tatában levő malmokat megjárván, aminthogy hét az a malom, mely hét malom vagyon 21 kerékre, ..." A reformkorban tizennégy lisztőrlő malom működött 33 kerékkel. Az 1830-as évek elején készített térképen hat kallómalmot is feltüntettek. A két világháború között a tatai vízimalmok közül tíz őrölt lisztet: Sándor-malom, Miklós-malom, Czégényi-malom, Pötörke-malom, József-malom, Nepomucenus-malom, Berta-malom, Réti-malom, Cifra-malom, Wéber-malom. A fiatal Esterházy Miklós gróftól 1947-ben Pályka Dezső a Miklós-malmot, Csontos Béla a Pötörke-malmot és Tárnok András a József-malmot megvették. A bérlők és a tulajdonosok kezén levő malmokat 1950-ben államosították. A források vizének elapadását (1961) rövid ideig még két malom túlélte. A Wéber-malom, melyet a termelőszövetkezet villannyal tíz évig darálónak használt. A másik a Cifra-malom, melyben az őrlést 1968-ban szüntették meg. A malom berendezését leszerelték és 1972-73-ban elvitték a komáromi malomba. Tatán, ahol Magyarország legtöbb vízimalma működött a szénbányászat következtében elapadt források végleg megpecsételték a tatai malmok sorsát. Örökre megálltak az álmosítóan zubogó vízikerekek.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szentlélek tér
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2609x1957 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi