D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Image_0573.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sonnino külügyminiszter
B e s o r o l á s i   c í m : Sonnino külügyminiszter
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2009-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A világháború képes krónikája
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A világháború képes krónikája
S z e r z ő : [szerk.] Süle Antal
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai, 1914-1916
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : első világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sonnino, Sidney (1847-1922)
V I A F I d : 7411466
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sonnino külügyminiszter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sonnino reményei a rövid háborút és a könnyű területi nyereséget illetően nem váltak valóra. Bár Salandra, majd az őt követő Boselli bukása ellenére sem váltották le, csalódással töltötte el az olasz haderő sikertelensége és tehetetlensége. Ennélfogva az áttörő győzelem és a jobb alkupozíció reményében egy nagyobb offenzívára biztatta Armando Diazt, aki Luigi Cadornát váltotta a vezérkari főnöki beosztásban. Az 1919-es párizsi békeszerződésekben megszerzett területnyereség mértéke azonban csalódást okozott mind Vittorio Emanuele Orlando miniszterelnöknek, mind Sonninónak. Az Amerikai Egyesült Államok és Thomas Woodrow Wilson nemzeti önrendelkezés elvén alapuló politikája következtében az olasz küldöttségnek nem sikerült eredményt elérnie. Ennek következtében 1919 júniusában Orlando lemondásra kényszerült, Sonnino pedig visszavonult a politikai életből. 1922. november 24-én hunyt el Rómában. Forrás: Wikipédia
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Sidney Sonnino
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 761x1244 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet