D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kokas_karoly_tunekeny_internet_II.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tünékeny Internet és az oktatás II
B e s o r o l á s i   c í m : Tünékeny Internet és az oktatás II
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kokas
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1959-
V I A F I d : 234918407
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-17
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2019
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kokas Károly
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A tűnékeny Internet (A hazai Internet-archiválás hiányának hatása az oktatásra) Dr. Kokas Károly informatikai és információs főigazgató-helyettes SZTE Klebelsberg Könyvtár A mulandóság kísértete... Az elkészült kb. 800 db Bibliából a Régi Magyarországi Nyomtatványok című kiadványa alapján, 51 könyv maradt fenn (egyes tanulmányok "ötvennél több"-ről írnak). Országok szerinti megoszlásban: Magyarországon 20, Erdélyben 14 (10 Kolozsvár különböző könyvtáraiban, 2 Marosvásárhelyen, 2 Gyulafehérváron.), Felvidéken 13, Csehországban 2, Ausztriában és Dániában 1-1 Az emberi társadalom írott, képi, hangzó és egyre többféle információját egyre nagyobb mértékben digitalizálják és/vagy állítják elő eredetileg digitális formában A Web egyre jelentősebb információ forrás lesz a társadalmi információk terjesztésében és megőrzésében A Web általában nem megbízható, hosszú távú információ megőrzésében A tudás és kultúramegőrzés számára nélkülözhetetlen a webarchiválás , mert... állandó s elérhető internetes címeken az információ az adott kultúra, korstílus, divat megjelenése, látványterve, stílusbeli jellemzői eltűnnek... adat- és szövegbányászat, az idődimenziót is figyelembe vevő statisztikai és nyelvi elemzések stb. a Internetes adatvagyon archiválása és a kutatásban való hasznosítása automatikusan megoldódik vele az intézmények honlapjainak archiválása mert az írásbeliség új korszaka különben nyomtalanul eltűnik... 2006-ban a Magyar Elektronikus Könyvtár (OSZK - Drótos László) részéről publikálásra került a Magyar Internet Archívum (MIA) kialakításának terve. Ideje lenne hozzáfogni... Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: A digitálisan született tartalmak megőrzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 41
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 42
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna