D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : gaalne_kalydy_dora_szakkonyvtarak.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szakkönyvtárak stratégiai fejlesztési irányai
B e s o r o l á s i   c í m : Szakkönyvtárak stratégiai fejlesztési irányai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szükség szülte lehetőség
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Gaálné Kalydy
U t ó n é v : Dóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : MTA Könyvtár és Információs Központ
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-15
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2019-03-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Gaálné Kalydy Dóra
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információtudomány általában
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár és Információs Központ
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : szakkönyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jövőkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi együttműködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyílt hozzáférés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtáros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stratégia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2019. március 12.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A szakkönyvtárak stratégiai fejlesztési irányai: szükség szülte lehetőségek Gaálné Kalydy Dóra MTA Könyvtár és Információs Központ Szakkönyvtári Seregszemle, 2019. március 12. Hogy jutottunk Ide? azaz Egyedül nem megy! 2016. november Szándéknyilatkozat - könyvtári platform IKSZ TSZT - Tudományos könyvtárak fejlesztési perspektívái, 2017. április Állásfoglalás Országos Könyvtári Platform Open Access Képzés, továbbképzés EMMI Könyvtári és Levéltári osztály megerősítése Humánerőforrás Külföldi trendek figyelemmel kísérése Felsőoktatási Könyvtárak Stratégiai Irányai 2018-2023 (2018. április) 2018. december: Az országos szakkönyvtárak állapotfelmérése Nemzetközi trendek információstechnológia, a külföldi könyvtárak könyvtári platformra való áttérése, felhő szolgáltatások (Norvégia, Ausztria, Svájc, Wales, Skócia, Hollandia, Dánia, Lengyelország) az előfizetett elektronikus tartalmak indokolatlan áremelkedése, open access törekvések (ld. Németország, Svédország kontra Elsevier - Már Magyarország is!) egy-egy tudományterületen kibocsátott szakirodalom mennyiségi növekedése -együttműködés különböző könyvtári munkafolyamatokban: gyarapítás, feldolgozás, új könyvtári szolgáltatások kiépítése a digitalizált és a born digital dokumentumokra, új felhasználói igényekhez, új szolgáltatásokhoz igazodó új könyvtári terek kialakítása, A gyorsan változó tudományos kommunikációhoz gyorsan alkalmazkodó megfelelő kompetenciákkal rendelkező kollégákra van szükség. Jövőkép 2022-re a szakkönyvtárak a megújuló könyvtári rendszer mozgatórugói, a könyvtári hálózati feladatok ellátásnak kulcsszereplői, a nyílt hozzáférésű dokumentumok őrzői és szolgáltatói lesznek. A szakkönyvtárak az egyetemi könyvtárakkal együttműködve a tudományos kutatástámogatási rendszer fenntartói, fejlesztői, a magyarországi innovációs tevékenység szakirodalmi ellátói. A fejlesztés kulcsterületei egy Országos Felsőoktatási-, és Szakkönyvtári Platform létrehozása, amelyre alapozottan létrejöhet egy Országos Tudományos Információs Rendszer a nemzetközi hálózatokba beágyazott magyar tudomány támogatása, a nyílt hozzáférés, a nyílt kutatási adatok, és a nyílt tudomány elvei mentén, ezzel a magyar tudomány eredményességének és innovatív erejének támogatása a magyar tudomány teljességének - leíró adatokban és teljes szövegűen történő - digitális felmutatása és megőrzése részvétel egy elveiben is átalakított könyvtáros képzésben 1. Országos Szakkönyvtári Platform Együttműködő - OSZK-OKP, közkönyvtári platform A platform lehetővé teszi a magyar tudomány európai és globális beágyazottságának tényszerű bemutatását és nemzetköziesítését. Egybeszervezi a meglévő tudományos eredmények dokumentumait és hozzájárul a jelenlegi magyar kutatási eredmények disszeminációjához, és biztonságos megőrzéséhez. 2. Országos Tudományos Információs Rendszer Ellenőrzött tényekből jól elrendezett információk A különböző intézményekben működő szakadatbázisok megújítása, fenntartása és szolgáltatása. Megújuló repozitóriumok Szemléletváltás 3. A magyar tudomány támogatása, a nyílt hozzáférés, a nyílt kutatási adatok, és a nyílt tudomány elvei mentén Jogszabályi háttér szükséges! A BIZOTTSÁG (EU) 2018/790 AJÁNLÁSA (2018. április 25.) a tudományos információkhoz való hozzáférésről és azok megőrzéséről "A tagállamok határozzanak meg és hajtsanak végre világos szakpolitikákat a közpénzekből finanszírozott kutatások eredményeként létrejött tudományos publikációk terjesztésére és az azokhoz való nyílt hozzáférésre vonatkozóan." 4. Digitalizálás Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017-2025), 1175/2018. (III. 28.) Korm. Határozat - Nemzeti Adattár Projekt szabványok és módszertani segédletek kidolgozása, 2019. február 28. A magyar, és magyar vonatkozású tudományos és kulturális örökség részét képező dokumentumok másolatának digitális, hosszú távú megőrzésének és hozzáférhetőségének biztosítása. egységes metaadatok szabadon hozzáférhető digitalizált dokumentumok 5. A könyvtárosok képzésének megújítása Aktív könyvtári dolgozók oktatásba való bevonása (MAB - tárgyfelelős, főtárgyfelelős) Akkreditált képzésekben jelentős elmozdulás, a Könyvtári Intézet proaktív hozzáállásának köszönhetően új képzések. Lehetséges kapcsolódási pontok - országos könyvtári stratégia Információhoz való hozzáférés biztosítása A könyvtári integrált rendszerek megújítása, infokommunikációs paradigmaváltás Digitalizálás (közkönyvtári területen a helyismereti, helytörténeti gyűjtemények fontossága) Könyvtáros készségek, kompetenciák megújítása, a felsőfokú képzés igényeken alapuló átalakítása - TQM! Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bognárné Lovász Katalin: Könyvtári stratégiák
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna