D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : benvenuto_cellini_031b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A mantovai ereklyetartó
B e s o r o l á s i   c í m : Mantovai ereklyetartó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Bernáth Zsombor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-10-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-04-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : tárgy
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Benvenuto Cellini élete és művei
S O R O Z A T 
C í m : Művészeti könyvtár
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Benvenuto Cellini élete és művei
S z e r z ő : Darvai Móric
M e g j e l e n é s : Budapest : Lampel, 1907
S o r o z a t : Művészeti könyvtár
T í p u s : életrajz
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ereklye
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templomi berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bronzművesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Mantova
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A mantovai ereklyetártó
Bronzutánzat (Mantova)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az öreg azt tanácsolta fiának, hogy a művészetet ne hagyja cserben a hadipálya kedvéért és ne várja meg Orazio Baglioni megérkeztét, hanem menjen egyelőre Mantovába.
Atyja tanácsát követve, Benvenuto átlovagolt ebbe a városba, az öreget, kit pénzzel bőven ellátott, az apáczává lett idősebb leány, Nicolosa gondjaira bízván. (A legkisebb leány is Firenzében élt, mint Bartolommeo szobrásznak neje.) Mantovában egy milánói aranyművesnél talált Benvenuto foglalkozást, Niccolö nevűnél, ki Gonzaga Frigyes, akkor még marchese, később dúca szolgálatában állott. Egy régi jó barátot talált művészünk Mantovában, Ráfáel-nek jeles tanítványát, Giulio Romano-t, ki a legkitüntetőbb szívességgel fogadta és Maíitova urának melegen ajánlotta. II. Frigyes, valamint fivére, Ercole di Gonzaga bibornok, a művészek bőkezű maecenása, nevezetes munkálatokat adott Benvenuto-nak.
A marchese számára egy szép ereklyetartó készült volna, melyben az állítólag Longinus közkatona által hozott, Krisztus vérét tartalmazó ampullát akarták elhelyezni, de csak rajzot és viasz-mintát készített Cellini. A bibornoknak, úgyszintén a marchesének is pecsétet vésett. Ámbár gazdagon fizették, nem volt maradása a maláriás Mantovában, hol többször lázbaesett. Ismét Firenzébe tért, hol nagy csapásról értesült, mely távolléte alatt érte. ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15300/15338/15338.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Benvenuto Cellini (ejtsd: csellini) (Firenze, 1500. november 3. - Firenze, 1571. február 13.), olasz szobrász, ötvös, éremművész."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Benvenuto_Cellini)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cellini, Benvenuto: A mantovai ereklyetártó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 503x995 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna