D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0353.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bevezető és kivezető neuronok kapcsolatai a gerincvelőben
B e s o r o l á s i   c í m : Bevezető és kivezető neuronok kapcsolatai a gerincvelőben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-12-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberi test
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gerincvelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neuron
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bevezető és kivezető neuronok kapcsolatai a gerincvelőben, a bevezető neuron; sejtközpontja kívül esik a gerincvelőn (a spinalis dúcban), b az agy velő felé vezető neuron, c kapcsoló azaz asszociáló neuron; összeköti a bevezető neuront több kivezető neuronközponttal, d a kapcsoló neuron fölött közvetlen összeköttetést látunk a bevezető és kivezető neuron között, e gerincvelő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Minden neuronnak megvan a sejtes központja és az abból kiinduló idegfonala. Ha meggondoljuk, hogy a neuronnak minden része, úgy ahogy az idegfonálról kimutattuk, izgalomba tud jönni és az izgalmakat vezetni tudja: beláthatjuk, hogy e sokágú, hosszú fonalú neuronok alkalmasak egyrészt különféle kapcsolásokra, változó összeköttetésekre, másrészt izgalmaknak a távolba való vezetésére. A hosszú idegfonál könnyen szállít izgalmakat a testből a középidegrendszerbe - annak egyik pontjáról a másikra - viszont onnan a testbe. A középidegrendszerben az izgalom kisebb-nagyobb kerülőt tehet; egész során mehet át az egymással összefüggő neuronoknak. A perifériás idegrendszer nem egyéb, mint milliós sorozata a középidegrendszerbe bevezető és az abból kivezető neuronoknak. A kivezető (= centrifugális) neuronoknak sejtközpontjai közel a kilépés helyéhez fekszenek a középidegrendszerben, míg viszont a bevezető (= centripetális) neuronoknak sejtközpontjai a középidegrendszeren kívül fekszenek, leginkább az igen közeli dúcokban. A belépő és kilépő neuronok között egyenes, közvetítés nélkül való kapcsolat is van, de az összeköttetések legtöbbjét külön rövid neuronrendszerek végzik (177. ábra), ezek az úgynevezett kapcsoló - asszociáló neuronok. A kapcsolások nemcsak a gerincvelőben, hanem magasabban, pl. a nyúlt velőben is létre jöhetnek. A legmagasabb kapcsolások a bevezető és kivezető neuronok között a félteke-velő szürke kérgében folynak le. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Olajos Sámuel: Biológia: Szabályozás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 872x1023 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna