D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : VorosmartySzozatLogikajaSzekfoglaloPP.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Az nem lehet, hogy annyi szív"
B e s o r o l á s i   c í m : Nem lehet, hogy annyi szív"
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Szózat bibliai logikája és szerepmintája
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Dávidházi
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1948-
V I A F I d : 66647841
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Tudományos Akadémia
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-09-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dávidházi Péter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1989 után
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Szövegtan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : előadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : elemzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bibliai szövegmagyarázat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2016. szeptember 19.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Székfoglaló előadás, Magyar Tudományos Akadémia, 2016. szeptember 19. Dávidházi Péter "Az nem lehet, hogy annyi szív" A Szózat bibliai logikája és szerepmintája "Kertemben érik a Leveles dohány. A líra: logika; de nem tudomány." (József Attila, Ha lelked, logikád...) "A líra: logika; / de nem tudomány." Mit tudhatunk meg a Szózatról, ha líra és logika viszonyára figyelünk benne? Mi újat hozhat felszínre, ha e más szempontokból sokat elemzett költeménynek ezúttal főként a logikai felépítésére összpontosítunk? Miből áll össze a Szózat logikája, közvetlenül honnan származott a reformkorban, közvetve miféle ősi hagyományokra épít, hogyan illeszkedik a hazafias líra nyelvezetébe, megírása óta milyen értelmezéseket kínált, s mivel járul hozzá a közösségi szerephez, amelyet e kulcsfontosságú szöveg hajdan betöltött és átformáltan mindmáig őriz? "A Szózat mindenre hivatkozik, a mi újjászületési küzdelmében csak lelkesítheti a magyart, s a remény és emlék, a hit és balsejtelem húrjain játszva, mindenbe az önbizalom és nagyság érzetét vegyíti. [...] Emlékezteti [a nemzetet] a múlt dicsőségére, előszámlálja epikai és tragikai nagy emlékeit, a kereszténységnek és szabadságnak tett szolgálatokat; felhozza az őrködő isteni gondviselést, mely annyi viszontagságok közt sem engedte megtörni életerejét, említi a jelen küzdelmeit, az ész, erő, szent akarat harczát. S nemcsak nemzetéhez fordul, hanem Európához is, melynek eszméiért küzd nemzete, méltó helyet követel tőle a többi nemzetek között; a múlt szolgálatai, a jelen törekvései díjában kéri a jövendőt, részvétet küzdelmei iránt, könnyet sírjára, ha veszni kell, de nem fog gyáván veszni: a temetkezés fölött egy ország vérben áll. [...]" Gyulai Pál, Vörösmarty életrajza [1866], negyedik, javított kiadás, Buda-Pest, Franklin-társulat, 1895, 259-260. Vörösmarty Mihály Szózat, 6. versszak És annyi balszerencse közt, Olly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. Gyulai Pál, Vörösmarty életrajza (1866) "felhozza az őrködő isteni gondviselést, mely annyi viszontagságok közt sem engedte megtörni [a nemzet] életerejét" Nem akarom soha hinni, hogy a' hazánkat ébresztő közelebbi kettős szomoru leczke minden haszon nélkül sülyedt volna el az idők tengerébe, 's hogy annyi kínt, epedést hijába küldött volna a népek legfőbb Ura az emberiségre; […] ez lehetetlen! Széchenyi István, Stadium, Lipcse, 1833, 19. Vö. Korompay Bertalan, A Szózat eszmevilágához, It, 1958. Nem akarom soha hinni, hogy a' hazánkat ébresztő közelebbi kettős szomoru leczke minden haszon nélkül sülyedt volna el az idők tengerébe, 's hogy annyi kínt, epedést hijába küldött volna a népek legfőbb Ura az emberiségre; [...] ez lehetetlen! Széchenyi István, Stadium, 1833, 19. 1. Kal va-homer érvelésként Az Úr semmit (semennyi kínt) nem küld hiába, hát még annyit [olyan sokat], amennyit most hazánkra küldött. 2. Szillogizmusként átírva (a) Az Úr semmit (semennyi kínt) nem küld hiába. (b) Itt annyi [sok] kínt küldött az Úr. (c) Az lehetetlen, hogy hiába küldte volna. "Bánkódsz emiatt a ricinus[bokor] miatt, jóllehet nem is gondoztad és nem is nevelted. Az egyik éjjel felnőtt, a másik éjjel elpusztult. Hát akkor én ne irgalmazzak Ninivének, a nagy városnak, amelyben több mint százhúszezer olyan ember van, aki még nem tud különbséget tenni a jobb és a bal keze között, és igen sok állat?" (Jón. 4,10-11) [További példák kal va-homer érvelésre a Bibliában] "Az emberi szív mélységeit sem tudjátok kikutatni, sem eszének járását kibogozni. Hogyan tudnátok akkor ezek alkotóját, az Istent kifürkészni, gondolataiba behatolni és terveit megérteni?" (Jud. 8,14) "Képmutatók! Vajon nem oldjátok-e el mindnyájan szombaton is az ökröket vagy a szamaratokat a jászoltól, hogy megitassátok? De Ábrahám leányát, akit immár tizennyolc éve megkötözve tart a sátán, nem kellett feloldani kötelékeitől szombati napon?" (Luk. 13,15-16) Nem akarom soha hinni, hogy a' hazánkat ébresztő közelebbi kettős szomoru leczke minden haszon nélkül sülyedt volna el az idők tengerébe, 's hogy annyi kínt, epedést hijába küldött volna a népek legfőbb Ura az emberiségre; [...] ez lehetetlen! Széchenyi István, Stadium, 1833, 19. Az nem lehet, hogy annyi szív Hiában onta vért, 'S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a' honért. Az nem lehet, hogy ész, erő, És olly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. Vörösmarty Mihály, Szózat, 1836. Szózat, 8-9. versszak Az nem lehet, hogy annyi szív Hiában onta vért, 'S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a' honért. Az nem lehet, hogy ész, erő, És olly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. Világi logikájú értelmezés (a) Kevés szív vére szokott omlani hiába, soké nem. (b) Itt nagyon sok ontotta vérét. (c) Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért. (a)Kevesekben az ész vagy erő vagy szent akarat sorvadozhatna hiába, ezek együtt és sokakban nem. (b) Itt együtt és sokakban (egy nemzetben) sorvadoznak. (c) Az nem lehet, hogy [...] Hiába sorvadozzanak [...]. Vallási logikájú értelmezés (a) Egyetlen szív sem ontja vérét hiába [az Úr világában]. (b) Itt sok szív ontott vért. (c) Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért. (a) Az ész, az erő, a szent akarat kevesekben sem sorvadozik hiába [az Úr világában]. (b) Itt sokakban, egy egész nemzetben sorvadoznak. (c) Az nem lehet, hogy [...] Hiába sorvadozzanak [...]. Máté 10,29-31. Szent Biblia, ford. Karoli Gáspár, 1590. Nemde nem meg-vehetneké két verebetskéket egy kis filléren? de még-is tsak egy sem esik azok közzül a' földre, a' ti Atyátok' akaratja nélkül. Néktek pedig fejeteknek hajaszálai-is mind száman vagynak. Ne féljetek azért, ti sok verebetskéknél drágábbak vagytok. Máté 10,29-31. Szent Biblia, ford. Karoli Gáspár, Basilea, 1770. Kal va-homer érvelésként A fél fillért érő verebecskék sem esnek le az Atya akarata nélkül, hát még ti miért félnétek, akik sokkal drágábbak vagytok. Szillogizmusként átírva (a) A fél fillért érő verebecskék sem esnek le az Atya akarata nélkül. (b) Ti sokkal többet értek. (c) A ti Atyátok annál inkább gondot visel rátok, még a fejetek hajszálait is számon tartja. Nemde nem meg-vehetneké két verebetskéket egy kis filléren? de még-is tsak egy sem esik azok közzül a' földre, a' ti Atyátok'; akaratja nélkül. Néktek pedig fejeteknek hajaszálai-is mind száman vagynak. Ne féljetek azért, ti sok verebetskéknél drágábbak vagytok. Máté 10,29-31. Szent Biblia, ford. Karoli Gáspár, Basilea, 1770. A görög tragédia szerzői, kik nem ismerhették a hegyi prédikáció azon gyönyörű és mélyen megnyugtató sorait, hogy egy verébfiú se hullhat ki fészkéből a mennyei atya akarata nélkül, legalább szemlélhetővé tették a végzetet, melynek ellene még az istenek sem szegülhetnek. Kemény Zsigmond, Klasszicizmus és romanticizmus, 1864. Jézus érvelése, Máté 10,29-31 a) A fél fillért érő verebek sem esnek [=eshetnek] le az Atya akarata nélkül. b) Ti sokkal többet értek. c) A ti Atyátok még inkább gondot visel rátok, még hajszálaitokat is számon tartja. Szózat, 8-9. vsz. érvelése a) Egy szív sem onthatja vérét és egy kebel sem szakadhat meg hiába. b) Itt (ezer évig) sok szív ontotta vérét és sok kebel szakadt meg a honért. c) "Az nem lehet, hogy annyi szív / hiába onta vért," Vegyített premisszákkal a) A fél fillért érő verebek sem esnek [=eshetnek] le az Atya akarata nélkül. b) Itt (ezer évig) sok szív ontotta vérét és sok kebel szakadt meg a honért [...]. c) "Az nem lehet, hogy annyi szív / hiába onta vért," "Vörösmarty ihlete nem vallásos sugalmazású, mint Kölcseyé" "[...] prófétai felmagasztosultságban vállalva a nép sorsának irányítását, annak képviseletében veti fel az egész világmindenség előtt a nagy kérdést: mi lesz most már velünk" Korompay Bertalan, A Szózat eszmevilágához, It, 1958, 436. Szózat [8. - 12. vsz.] Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába onta vért, 'S keservben annyai hű kebel Szakadt meg a honért. // [...] Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, melly után Buzgó imádság epedez Száz ezrek' ajakán. // Vagy jőni fog, ha jőni kell, A' nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. // 'S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körül, 'S az ember' millióinak Szemében gyászköny űl. Logikai szerkezete Az nem lehet, hogy annyian hiába haltak volna meg a hazáért [...], [tehát a nemzet kiérdemelte, hogy ezek után] vagy annak a jobb kornak kell eljönnie, amelyért a nemzet most imádkozik, vagy az eddigi áldozathozatalhoz méltó nemzeti halálnak, vagyis amelyet a világ népei meggyászolnak. Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, melly után Buzgó imádság epedez Száz ezrek' ajakán. Vagy jőni fog, ha jőni kell, A' nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. 'S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körül, 'S az ember' millióinak Szemében gyászköny űl. "És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, a mit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. [...] és kiálta és monda: Még negyven nap, és elpusztul Ninive! A niniveiek pedig hivének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. [...] Ki tudja? Talán visszatért és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el!" (Jón. 3,1-9) "szózat rohana az égből: Néked mondatik Nabukodonosor király: Az országod el-múlik tőled" (Dán 4,28) "És ímé szózat lőn mennyekből, mondván: Ez az én szerelmes fiam, kiben nékem kedvem tőlt" (Máté 3,17) "És szózat lőn a' felyhőből, mondván: Ez az én szerelmes fiam, őtet hallgassátok" (Luk 9,35) "Szózat jöve azért az égből: Meg-is dichőitettem, és ismég megdichőítem" (Ján 12,28) "szózatot halla, melly monda néki: Saule, Saule, miért üldözsz engem?" (ApCsel 9,4) "És szózat lőn hozzája: Kelly-fel Péter, öllyed, és egyed" (ApCsel 10,13) "És nagy szózatot hallának az Égből, mondván nékik: Jőjetek-fel ide" (Jel 11,12) "És hallék szózatot az égből, mint sok vizek zúgását, és mint nagy meny-dörgés szavát" (Jel 14,2) [Káldi-Biblia, 1626]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Tudományos Akadémia: Lendület program 2017
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Flash animáció
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna