D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tozsde.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tőzsde
B e s o r o l á s i   c í m : Tőzsde
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth
U t ó n é v : Diána
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-01-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horváth Diána
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Kereskedelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tőzsde
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : piac
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árutőzsde
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értékpapírtőzsde
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tőzsdeügylet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tőzsdei üzletkötés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tőzsdei árfolyam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : deviza
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : valuta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : I. Mi a tőzsde? II. Típusai IV. Ügyletkötések típusai VII. Deviza és valuta VI. Tőzsdei árfolyamok V. Szereplői Egy olyan koncentrált piac, ahol... A.) rendszeresen, meghatározott előírásoknak megfelelően, B.) arra feljogosított személyek köre kereskedik árukkal és értékekkel, C.) anélkül, hogy azok fizikai értelemben is jelen lennének és a fizetésre ténylegesen a kereskedés sorra kerülne. A két fogalom nem azonos. A valuta valamely ország (országcsoport) törvényes fizetési eszköze egy más ország fizetési forgalmában, annak fizikai megjelenési formájában. Tehát például Magyarországon valuta egy USA-dollár bankjegy, vagy az euró magyarországi bevezetéséig az eurós papírpénz, maga a kézzel fogható bankjegy vagy az érme. A magyar forint bankjegyei és érméi nem Magyarországon számítanak valutának, hanem más országokban. A deviza ezzel szemben valamilyen valutára szóló követelést testesít meg, ez egy nemzetközi elszámolásra szolgáló fizetőeszköz, így például deviza Magyarországon a dollárra szóló banki betét, folyószámla, utazási csekk, utalvány, átutalás, hitellevél és a dollárra szóló értékpapírok. 1.) Árutőzsde: mindig bizonyos tömegáruk cserlének gazdát, melyek bizonyos minőségi paraméterekkel rendelkeznek (gabona, cukor, olaj, gumi) Általános és speciális, attól függően, hogy többféle vagy egyféle áruval kereskednek. Ismertebb árutőzsdék: londoni fémtőzsde, chicagói gabonatőzsde. 2.) Értéktőzsde: értékpapírok, nemesfémek, devizák adásvételével foglalkoznak. Lehet általános és speciális III. A tőzsdekereskedés változatai 1.) nyílt kikiáltás 2.) elektronikus (számítógépes) kereskedés - átlátható 1.) azonnali - prompt - ügyletek - gazdát cserél az értékpapír vagy áru valóban 2.) határidős - termin ügyletek - egy későbbi jövőbeni ügyletre vonatkozik, valódi áruszállítás nélkül az árfolyamnyereséget, vagy az árfolyamveszteséget egyenlítik ki az ügyfelek egymás között 3.) opciós ügylet - opciós díj ellenében jogot szereznek arra, hogy előre meghatározott áron és időpontban egy maghatározott árura akár eladóként, akár vevőként ügyletet köthessenek A.) nyitó: a napi első megkötött ügylet árfolyama B.) záró: a napi utolsó megkötött ügylet árfolyama C.) átlag: a napi üzletkötések árfolyamainak átlaga tőzsdeindex: Az adott tőzsdén forgó papírokat jól jellemző részvénycsomag értékének változását mutatja egy bázisidőponthoz viszonyítva. Követi a gazdasági folyamatokat és a befektetők várakozásait 1.) megtakarító: befektetési céllal jelenik meg, mint vevő 2.) eladó 3.) tőzsde tag, vagy tőzsde tag megbízottjai: ők közvetítik ezeket az ügyleteket, bizonyos szakmai és tőkekövetelményeket kell teljesíteniük. . A tőzsdetag nevében a bróker v. alkusz köt ügyletet. működés és történet készítette: Horváth Diána Tőzsde VII. Tőzsde elemzési iskolák A.) Technikai elemzők - a múltbéli események alapján mondanak prognózis a jövőre B.) Fundamentalista elemzők, a jövőbeni adatok elemzésére építenek. C.) Légvár építők, pszichológiai szempontokat helyezik előtértbe, mindig vannak a tőzsdén uralkodó irányzatok, divatosabb értékpapírok, ők a tőzsdei véleményt próbálják meg előre jelezni, önmagukat beteljesítő jóslat elvén alkot véleményt D.) A vak majom követői irányzat, szerintük az árfolyam céltalanul bolyong, nem lehet és nem is érdemes előrejelzésekbe bocsátkozni, IX. Érdekesség: Budapesti Értéktőzsde - Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT) - ma a magyar tőkepiac kulcsszereplője, a nyilvánosan kibocsátott értékpapírok hivatalos kereskedési helye -1864-ben kezdi el működését - Tőzsdepalota épülete - régi MTV székház - ma: Andrássy utca
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Diána: Madách Imre élete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna