D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0171.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Erdődy Anna síremléke
B e s o r o l á s i   c í m : Erdődy Anna síremléke
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A pozsonyi Szent Márton dómból
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erdődy Anna (?-1577)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : későbbi másolat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gipsz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erdődy Anna.
Feszület alatt férfi és nő, térden imádkozva; a feszület két oldalán lebegő angyal feliratos táblát tart. Az imádkozók közt rostélyos sisakkal koronázott czímerpaisuk a férfién koronán álló, mellébe lőtt nyilat kihuzni törekvő pelikán; a nőén növekedő szarvas törött kereken.
...
Ezen emlék hazánk sirtáblái remekei közé sorolandó... Krisztus teste anatomiai ismerettel van faragva, és halálba lehajlott feje jó kifejezéssel bir. A térdelő két alak pedig plastice van felfogva, még a kezek is sokkal correctebbek, mint más egykoru hasonló müveken. Nevezetes e sirkő még azért is, hogy kora előkelőinek ruházatát igen tanulságos példányban adja. A háttéren igen lapos domborodásban tájkép pálmafákkal (?) látható, világos tanuságául, mennyire kényes, nagyobb mélyedésü tárgyakat reliefbe előadni; midőn t. i. itt az előtéren levő személyek vetett árnyéka a távolba képzelt hegyekre esik, s igy azokat, daczára lapos felfogásuknak, az előtérre tolja; mert ily távolságra a vetett árnyék sehogy sem juthat. E táblának gypszöntvénye látható n. Muzeumunkban, és innen van véve phototypiánk is; mert a gypsz fehér táblájától könyebben és határozottabban vehetni a fényképet, mint a sötétebb márványtól. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E szép sírtáblát Illésházy István állíttatta, első felesége, gr. Erdődy Anna elhunytakor, 1577-ben. Saját magát azért faragtatta az emlékkőre, mert azt hitte, ő is ugyanott fog pihenni, ahol 26 éves korában elhunyt szeretett hitvese. Ámde kilenc évvel az első nő elhunyta után, a hatalomban és vagyonban egyre gyarapodó főúr ismét megnősült és elvette a dúsgazdag Pálffy Katalin grófnőt, Krussich János özvegyét. A második asszony túlélte 1609-ben elhunyt férjét s tetemeit nem az első nő mellett, még csak nem is Pozsonyban, hanem Bazinban tétette örök nyugalomra. Illésházy képmása tehát életében készült s joggal teljes hűségre tarthat számot. (Forrás: mek.oszk.hu, Istványi Géza: A három országrész társadalma)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...Erdődy Annát aztán az asszony második férje, Illésházy István temettette el. Ő állított Annának szép felirattal sírkövet. A régi sírkövek adatait módszeresen publikáló Mikó Árpád-Pálffy Géza szerzőpárostól tudjuk. A szövegben az előző férjre nincs utalás, a kövön Erdődy Anna és a második férj, Illésházy István térdel egymással szemben. A sírkő ott volt a pozsonyi templomban, amikor Illésházy István második felesége onnan nem messze, Bazinban Illésházy saját, egész alakos szobrot is tartalmazó síremlékét felállíttatta. Egyik feleség sincs megnevezve rajta. Érthetően a korabeli teológusok jó témája volt az a kérdés, hogy ki kinek lesz házastársa a túlvilágon. (Forrás: rubicon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Illésházy István és neje, gróf Erdődy Anna emléke a XVI. század végéről. Pozsonyban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdődy Anna Mária
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wolfgang Kögl síremléke a pozsonyi Dómban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fotó az eredeti sírtábláról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2102x2986 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella