D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sz148.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/002200/002279/sz148_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hódmezővásárhely
B e s o r o l á s i   c í m : Hódmezővásárhely
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nyári szinkör
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y e : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2003
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hódmezővásárhely
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : Németh László Városi Könyvtár, Tornyai János Múzeum, Kovács Ferenc gyűjteménye
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták : Képes lapok a 19-20. századból
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színházépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nyári szinkör
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Belváros - Népkert
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nyári Színkör

Hódmezővásárhelyen az első színi előadást 1818-ban Kilényi Dávid színtársulata tartotta. Ekkor azonban még csak faoszlopos sátor állt rendelkezésükre. 1873-ban egy egészen furcsa nevű közösség, a Gőz- Sziksósfürdő és Színházépítő Társulat tett, nem realizálódott, kísérletet állandó színház építésére. 1893-ban kapott újra hangot a törvényhatósági bizottság közgyűlésében állandó színház építésének szükségessége. Tervpályázatot írtak ki, melyet 1896-ban Kolbenheyer Viktor budapesti építész nyert meg, akit ennek alapján megbíztak az építési tervek elkészítésével is. A tervek kivitelezését Budai Bálint szentesi építőmester végezte akként, hogy 1898. június 15-én átadásra került az épület. Az ünnepélyes megnyitás két ütemben folyt: július 31-én helyi műkedvelők léptek föl, majd augusztus 1-jén Makó Lajos színtársulata Tóth Ede Tolonc című színművét adta elő, melyben a magyar színművészet legnagyobb tragikája, Jászai Mari vendégszerepelt.

A 70 000 korona költséggel készült épületről Molnár Mihály, akkori főlevéltáros így írt: "Hasonló a jelen időben az egész országban nincsen". Az épületben földszint, páholysor és karzat, valamint öltözők, előcsarnok, színpad, zsinórpadlás kapott helyet. Tégla alapon, favázas szerkezettel készült, melyben a gerendák strukturálisan tagolták a homlokzatot. E mellett a párkányzat és a bejárati részek mértéktartó fafaragása is javította az épület esztétikai hatását. A faszerkezeti elemek miatt a népnyelv általánosan faszínházként emlegette a nyári színkört. A törvényhatósági közgyűlés 1926. július 30-i ülésén már olyannak ítélte az épületet, mely állagromlása miatt hosszabb ideig már nem szolgálhatja a város kulturális életét. Éppen ezért ugyanekkor megbízták a városi vezetést egy 1000-1200 férőhelyes kőszínház építésének előkészítő munkálataival. A város anyagi helyzete ennek megvalósítását nem tette lehetővé, és a nyári színkör még 22 éven át szolgálta a színi kultúrát, mígnem 1948-ban a statikai vizsgálat ­ a födémszerkezet elavultsága miatt - megállapította életveszélyességét, és ezt követően 1950­-ben lebontották.

A színházi előadásokat a nyári hónapokban pályázati rendszerben tartották különböző társulatok, változó színvonalon. A nyári színkör "hattyúdala" azonban méltó volt a kezdethez, mert Osváth Béla irodalomtörténész igazgatása alatt a magyar színművészet olyan kiválóságai játszottak 1945-46-ban falai között, mint Somlay Artúr, Gobbi Hilda, Lehotay Árpád. Egyben Bessenyei Ferenc, Gombos Katalin, Apor Noémi és Hajnóczy Lívia színművészi pályájának is ez a társulat volt a kezdő állomása. A nyári színkör egykori helyén, a Népkertben, 1989-ben Szatyor Győző fa emlékoszlopát állították fel.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hódmezővásárhely : Színkör
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 810x497 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella