Normál kép: 685_800_pix_Page_11_Kep_0002.jpg   Méret: 770x327 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 685_800_pix_Page_11_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1576x669 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A keszthelyi gazdasági tanintézet hallgatói gyakorlaton.

Ismertető szöveg: A hatvanas évek elején mind hangosabbá vált a magyar gazdaközönség azon kivánsága, hogy állami költségen egy magyar tannyelvü felsőbb szervezetü gazdasági tanintézet állíttassék fel. Különösen az országos magyar gazdasági egyesületben sürgették ez ügy kielégítő megoldását és e célra több más hely kijelölése mellett a közvélemény abban állapodott meg, hogy a tanintézet Keszthelyen, a dicső emlékezetü Georgikon szinhelyén kell fellállítani. Kieszközöltetvén továbbá, hogy a budai vár kiépítésére készletben levő alap két részre osztassék s feléből Keszthelyen, a másik feléből pedig Debrecenben állítassék gazdasági tanintézet, a budai m. kir. helytartótanács a bécsi m. kir. udvari kancellária vezetése mellett hozzálátott először is a keszthelyi tanintézet szervezéséhez. A megállapított terv szerint a gazdasági tanintézet kapcsolatában erdészeti osztály is létesítendő lett volna, utóbbinak berendezése azonban elmaradt, ellenben kisgazdák és cselédek képzésére földmíves-iskola állíttatott fel. Megjegyzendő, hogy a felállítandó tanintézet sem a Georgikon volt épületeit, sem annak volt gazdasági területét nem kapta meg. A rendelkezésre állított épületek fölötte szerény méretüek voltak és csakhamar elégteleneknek bizonyultak, a gazdasági terület nagyobb része pedig előnytelen alaku, főleg elhagyatott legelőtérség volt, melyet kultura alá kellett venni. A gazdaság területére nézve a szerződés Festetics Tasziló gróf cs. királyi altábornagy mint földbirtokossal 15 évről 15 évre megujítandó bérletképen köttetett meg. A tanintézet keletkezésekor országos gazdászati és erdészeti felsőbb tanintézet címet kapott, tanfolyama két éves volt, felvételi feltételül a hallgatóktól nyolc gimnáziumi vagy hat reáliskolai osztály és egy évi gazdasági gyakorlat volt kitűzve, kevesebb előkészültség mellett fölvételi vizsgálat volt teendő. A tanintézet ünnepélyes megnyitása, melyen a király képviseletében Festetics György gróf, Zala vmegye főispánja, az országos magyar gazdasági egyesület, több vármegye küldöttsége és nagyszámu előkelő gazdaközösség jelent meg. 1865 nov. 1. ment végbe. Az igazgató Péterfy József, tanár Soos Mihály, csornai prémontrei gimnáziumi tanár, kinek közreműködését szerzete ingyenesen ajánlotta fel, segédtanárok Tormay Béla, mint az állattenyésztési és Balás Árpád mint a növénytermelési szakok előadói voltak. A földmíves-iskola tanára s egyúttal gazdasági intéző felsőszopori Tóth Ágoston 1848-as honvédezredes volt. A fölvételre jelentkezett és beiratkozott hallgatók száma váratlanul nagy, t. i. 59, a következő évben, tehát a teljes tanfolyamra megjelentek száma 104 volt. 1874. három éves tanfolyamot nyert, a vele összekapcsolva volt földmívelés-iskola pedig eltörültetett. Tandíjképen félévenként 20 frt fizetendő. Az ösztöndíjak száma 150 frtjával, hat. A tanintézet gazdaságának területe összesen 329 kataszt. hold, melyből a kisérleti telepre 4, a kertre 8 s a szőllőre 16 kataszt. hold esik kerékszámban. Kapcsolatában vegykisérleti, vetőmagvizságló és meteorologiai állomás, továbbá gazd. tanácsadó bizottság működik.
(Forrás: https://mek.oszk.hu/00000/00060/html/057/pc005737.html)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page