Normál kép: 1900bb_Page_196_a.jpg   Méret: 770x952 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1900bb_Page_196_a_nagykep.jpg   Méret: 1075x1330 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Halász Ferencz.
Erdélyi fényképe után.

Ismertető szöveg: Három kiváló fő tisztviselő kitüntetéséről adott hírt közelebb a hivatalos lap, mely férfiak mindegyike fontos szakma-kört tölt be a kormányzat nagy gépezetében.
...
Halász Ferencz miniszteri osztálytanácsos szintén az önnevelés és a munka embere. Beregszászban született 1849-ben. Megkezdett gimnáziumi tanulmányait, - midőn már öt osztályt végzett, - atyja bekövetkezett halála miatt kénytelen levén félbeszakítani, a szatmári tanítóképző intézetbe lépett, hol utóbb tanítói oklevelet is nyert. Majd egy ideig házi nevelő volt, 1869-ben tollnokká neveztetett ki az ung- és beregmegyei tanfelügyelő mellé. Itt hivatalos teendői mellett, mint magántanuló, elvégezte a gimnáziumot, majd a jogi tudományokból is vizsgát tett. 1876-ban Beregmegye tanfelügyelőjévé neveztetett ki. Mikor e hivatalába belépett, a beregi hegyvidéken élő nem magyar ajkú lakosságnál az elemi iskolázás ügye még egészen rendezetlen volt. Halász azonnal eszménye megvalósításához látott: állami iskolákat létesített s községi és felekezeti iskolákat államosított, nagy gondot fordítván mindig a magyar nyelv tanítására. Törekvéseinek egyik támogatójául megalapította a beregmegyei tanító-egyesületet, mely ma is sikeresen munkálkodik. Tiz év múlva, 1888-ban, saját kérésére Hevesmegyébe tétetett át, hol szintén számos állami iskolát létesített. Buzgó működéseért a megye jegyzőkönyvi elismeréssel, Gyöngyös város pedig azzal tisztelte meg, hogy díszpolgárává választotta. Ugyanitt az a kitüntetés is érte, hogy kir. tanácsosi czímet kapott. Halász irodalmilag is szép sikerrel működött. "Bereg vármegye népoktatásügye az 1876-1886. években," "A népiskolai tanfelügyelet reformja" és "Teendőink a népoktatás terén" czímű munkái derék bizonyságai szakképzettségének. 1895-ben Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter szolgálattételre minisztériumába hívta. Halász itt találta meg igazán tevékenységének óhajtott terét s mint Wlassics lelkes követője haladt azon az ösvényen, melyet a miniszter, mint a nemzeti kultúra föladatainak megoldásához vezetőt, az ő ritka tapintatával kijelölt. Úgy a népiskolákra, mint a tanítók képzésére nézve oly hasznosnak bizonyult Halász Ferencz itteni öt évi működése, hogy a miniszter a legújabban rendszeresített új osztálytanácsosi állásra is közelebb őt neveztette ki, a mit annál általánosabb megelégedéssel fogadtak mindenfelé, mivel sok érdemét mindenki őszintén elismeri és teljes mértékben méltónak itéli a most nyert kitüntetésre. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 10.)Halász Ferenc, 1882-ig Fischer (Beregszász, 1849. márc. 1. - Bp., 1910. júl. 2.): pedagógus. Magántanítóskodás után 1869-ben az ung-beregi tanfelügyelőséghez került, közben magánúton elvégezte a kassai jogak.-t. 1876-ban Bereg vm. tanfelügyelőjévé nevezték ki; 1895-től a vallás- és közoktatásügyi min.-ban az állami népoktatási alosztály vezetője. Az állami isk.-k felállítását a nemzetiségek magyarosítására akarta felhasználni. Az Ung c. lap segédszerk.-je (1876) volt. F. m. Jelentés Bereg megye népiskolai közoktatásának 1877-78 évi állapotáról (Bp., 1879); Bereg vármegye népoktatásügye 1876-1886. években (Beregszász, 1887); A népiskolai tanfelügyelet reformja (Bp., 1897); Állami népoktatás (Bp., 1902); Nemzeti állam és népoktatás (Bp., 1906). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page