Normál kép: 1895_Oldal_141_b.jpg   Méret: 495x641 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Beniczky Lajos.
Erdélyi fényképe.

Ismertető szöveg: Beniczky Lajos.
(Egy új alispán.)
...Az elhunyt népszerű alispán, Földváry Mihály örökének betöltése is egy ilyen fontos, közérdeklődést keltett eseménye volt a vezérvármegye beléletének.
Pest- Pilis- Solt és Kiskunmegye folyó évi ápril 9-ikén megtartott tisztujitó közgyülése Beniczky Lajos II-ik aljegyzőt és tiszteletbeli főjegyzőt egyhangulag emelte az alispáni székbe, mint aki 17 évi közpályán való működése alatt eléggé bebizonyította, hogy benne a tudás, a szakképzettség, a munkabirás, egyszóval a teljes arratermettség a megkivántató mértékben egyesülnek.
Az új alispán az ősrégi beniczei és micsinyei Beniczky nemes család sarja, és pedig annak Nógrádmegyébe települt s később Pestmegyében birtokot szerzett ágából. Született 1845-ben, Lázi községben, Nógrádmegyében. Édes atyja Beniczky Márton, s magas műveltségű édes anyja Beniczky Mária, a leggondosabb nevelésben részesítették s különösen e fenkölt gondolkodású honleány volt az, ki megadta Lajos fiának a fejlődés nemes irányát. Középiskoláit Budapesten Gönczy Pál tanintézetében és a református gymnáziumban, kitűnő sikerrel, a jogi tanfolyamot pedig a budapesti tudomány-egyetemen hallgatta. Közszolgálatba 1869-ben lépett, mint tiszteletbeli aljegyző a kalocsai törvényszéknél, hol 187l-ig működött. Ez időben édesatyja elhunyván, annak hagyatéka rendezése nehezedett az alig 26 éves ifju vállaira, ki csak 1875-ben térhetett vissza a közpályára, közjegyzői jelölt minőségében működvén Czegléden 1877 deczember 3-áig, mely napon Pestmegye III-ik aljegyzőjévé, s 1879-ben pedig II-ik aljegyzőjévé választatott. E minőségben teljesített buzgó és sikeres szolgálatait gróf Szapáry István főispán azzal jutalmazta, hogy 1884-ben a megyéhez tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki. Tizenhét évi szolgálata alatt sok fontos ügy ellátásával volt megbízva s különösen kitünt a közgyüléseken és a közigazgatási bizottság ülésein, szakavatott előadásaival.
De nemcsak kiváló jeles közigazgatási szakerő az új alispán, hanem kiváló gazda is. Nagy előszeretettel foglalkozik szőlőtelepítéssel s szakszerű művelője a természettudományoknak is.
Az új alispán már megkezdette a közigazgatás egész vonalán működését s általános azon meggyőződés, hogy minden tekintetben igazolni fogja azon reményeket, melyeket a vezérvármegye közönsége működéséhez fűz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 28.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page